กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 149 / Psalms 149

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักศิโยน
149:1 ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ และการสรรเสริญถวายแด่พระองค์ในชุมนุมชนของบรรดาวิสุทธิชน

An Exhortation to Praise God for Love to Zion
149:1 Praise ye the LORD. Sing unto the LORD a new song, and his praise in the congregation of saints.

149:2 ขอให้อิสราเอลเปรมปรีดิ์ในพระองค์ผู้ที่ได้เนรมิตสร้างเขา ขอให้บุตรทั้งหลายแห่งศิโยนปีติยินดีในกษัตริย์ของพวกเขา

149:2 Let Israel rejoice in him that made him: let the children of Zion be joyful in their King.

149:3 ขอให้เขาทั้งหลายสรรเสริญพระนามของพระองค์ในการเต้นรำ ขอให้พวกเขาถวายเพลงสรรเสริญทั้งหลายแด่พระองค์ด้วยรำมะนาและพิณเขาคู่

149:3 Let them praise his name in the dance: let them sing praises unto him with the timbrel and harp.

149:4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมีความปีติยินดีในประชากรของพระองค์ พระองค์จะทรงประดับคนใจถ่อมด้วยความรอด

149:4 For the LORD taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation.

149:5 ขอให้วิสุทธิชนทั้งหลายเริงโลดในสง่าราศี ขอให้พวกเขาร้องเพลงเสียงดังบนที่นอนของพวกเขา

149:5 Let the saints be joyful in glory: let them sing aloud upon their beds.

149:6 ขอให้คำสรรเสริญอย่างสูงแด่พระเจ้าอยู่ในปากของพวกเขา และขอให้ดาบสองคมอยู่ในมือของพวกเขา

149:6 Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand;

149:7 เพื่อทำการแก้แค้นต่อบรรดาประชาชาติ และทำการลงโทษต่อชนชาติทั้งหลาย

149:7 To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people;

149:8 เพื่อเอาโซ่ตรวนล่ามบรรดากษัตริย์ของพวกเขา และเอาเครื่องเหล็กจองจำล่ามบรรดาขุนนางของพวกเขา

149:8 To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron;

149:9 เพื่อจะกระทำแก่พวกเขาตามคำพิพากษาที่ถูกเขียนไว้แล้ว นี่เป็นเกียรติแก่วิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์ ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

149:9 To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. Praise ye the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope