กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 29 / Psalms 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดเตือนสติบรรดาประมุขให้ถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์
เพลงสดุดีของดาวิด

29:1 จงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิด โอ ท่านทั้งหลาย ผู้มีอำนาจ จงถวายสง่าราศีและพระกำลังแด่พระเยโฮวาห์

David Exhorts Princes to Give Glory to God
A psalm of David

29:1 Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength.

29:2 จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ซึ่งสง่าราศีอันสมควรแก่พระนามของพระองค์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ในความสง่างามแห่งความบริสุทธิ์

29:2 Give unto the LORD the glory due unto his name; worship the LORD in the beauty of holiness.

29:3 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์อยู่บนน้ำทั้งหลาย พระเจ้าแห่งสง่าราศีทรงแผดเสียง พระเยโฮวาห์ทรงอยู่บนน้ำทั้งหลาย

29:3 The voice of the LORD is upon the waters: the God of glory thundereth: the LORD is upon many waters.

29:4 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ทรงฤทธานุภาพ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์เต็มไปด้วยความเกรียงไกร

29:4 The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of majesty.

29:5 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หักต้นสนซีดาร์ทั้งหลาย ใช่แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงหักบรรดาต้นสนซีดาร์แห่งเลบานอน

29:5 The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.

29:6 พระองค์ทรงกระทำให้พวกมันกระโดดเหมือนอย่างลูกวัว เลบานอนและสีรีออนเหมือนอย่างม้ายูนิคอนหนุ่ม

29:6 He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn.

29:7 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์แยกเปลวเพลิงออกจากกัน

29:7 The voice of the LORD divideth the flames of fire.

29:8 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์สั่นถิ่นทุรกันดาร พระเยโฮวาห์ทรงสั่นถิ่นทุรกันดารแห่งเมืองคาเดช

29:8 The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the wilderness of Kadesh.

29:9 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์กระทำให้กวางตัวเมียตกลูก และทำให้ป่าดงทั้งหลายโหรงเหรง และในพระวิหารของพระองค์ทุกคนกล่าวถึงสง่าราศีของพระองค์

29:9 The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory.

29:10 พระเยโฮวาห์ประทับบนน้ำท่วม ใช่แล้ว พระเยโฮวาห์ประทับเป็นกษัตริย์เป็นนิตย์

29:10 The LORD sitteth upon the flood; yea, the LORD sitteth King for ever.

29:11 พระเยโฮวาห์จะประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์ พระเยโฮวาห์จะทรงอวยพรประชากรของพระองค์ด้วยสันติภาพ

29:11 The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope