กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 126 / Psalms 126

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ศิโยนฉลองการกลับมาจากการเป็นเชลย
บทเพลงใช้แห่ขึ้น

126:1 เมื่อพระเยโฮวาห์ได้ทรงให้ศิโยนกลับมาจากการเป็นเชลย พวกเราก็เป็นเหมือนอย่างคนเหล่านั้นที่ฝันไป

Zion Celebrates the Return from Exile
A song of degrees

126:1 When the LORD turned again the captivity of Zion, we were like them that dream.

126:2 แล้วปากของพวกเราก็เต็มไปด้วยการหัวเราะ และลิ้นของพวกเราด้วยการร้องเพลง แล้วพวกเขาได้พูดกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำบรรดาสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพวกเขา”

126:2 Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing: then said they among the heathen, The LORD hath done great things for them.

126:3 พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำบรรดาสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพวกเรา ซึ่งพวกเรามีความยินดีในสิ่งเหล่านั้น

126:3 The LORD hath done great things for us; whereof we are glad.

126:4 ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับมาจากการเป็นเชลย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างบรรดากระแสน้ำในทิศใต้

126:4 Turn again our captivity, O LORD, as the streams in the south.

126:5 บรรดาคนที่หว่านด้วยน้ำตาไหลจะได้เกี่ยวในความชื่นบาน

126:5 They that sow in tears shall reap in joy.

126:6 คนที่ออกไปด้วยการร้องไห้ โดยหิ้วเมล็ดพืชอันมีค่า จะกลับมาอีกด้วยความชื่นบานอย่างไม่มีข้อสงสัย โดยนำบรรดาฟ่อนข้าวของตนมาพร้อมกับเขา

126:6 He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope