กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 82 / Psalms 82

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การทูลขอให้พระเจ้าทรงพิพากษา
เพลงสดุดีของอาสาฟ

82:1 พระเจ้าทรงยืนในชุมนุมชนของผู้มีอำนาจ พระองค์ทรงทำการพิพากษาท่ามกลางพระทั้งหลาย

Prayer for God to Judge
A psalm of Asaph

82:1 God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.

82:2 “ท่านทั้งหลายจะพิพากษาอย่างอยุติธรรมและเห็นแก่หน้าบรรดาคนชั่วนานเท่าใด เซลาห์

82:2 How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.

82:3 จงป้องกันคนยากจนและบรรดาลูกกำพร้าพ่อ จงกระทำความยุติธรรมต่อคนที่ทุกข์ยากและคนขัดสน

82:3 Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.

82:4 จงช่วยคนยากจนและคนขัดสนให้พ้น จงช่วยพวกเขาให้พ้นจากมือของคนชั่ว”

82:4 Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.

82:5 เขาทั้งหลายไม่รู้ และพวกเขาไม่ยอมเข้าใจ พวกเขาเดินไปมาในความมืด รากฐานทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกก็หวั่นไหว

82:5 They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.

82:6 เราได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพวกพระ และพวกท่านทุกคนเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุด

82:6 I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.

82:7 แต่พวกท่านก็จะตายเหมือนอย่างมนุษย์และล้มลงเหมือนอย่างเจ้านายคนหนึ่ง”

82:7 But ye shall die like men, and fall like one of the princes.

82:8 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลก เพราะพระองค์จะทรงรับบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นเป็นมรดก

82:8 Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope