กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 51 / Psalms 51

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขออภัยและขอคืนดีกันกับพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อนาธันผู้พยากรณ์มาเฝ้าท่าน หลังจากที่ท่านเข้าหานางบัทเชบาแล้ว

51:1 ขอทรงแสดงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ตามความกรุณาของพระองค์ ตามบรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์ ขอทรงลบการละเมิดทั้งหลายของข้าพระองค์ออกไป

David's Plea for Forgiveness and Restored Fellowship with God
To the chief musician, A psalm of David, when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bathsheba

51:1 Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

51:2 ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความชั่วช้าของข้าพระองค์จนหมดสิ้น และทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์

51:2 Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.

51:3 เพราะข้าพระองค์ยอมรับบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์แล้ว และบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ

51:3 For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me.

51:4 ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั้น และได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายนี้ในสายพระเนตรของพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงชอบธรรมเมื่อพระองค์ตรัส และกระจ่างแจ้งเมื่อพระองค์ทรงพิพากษา

51:4 Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight: that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest.

51:5 ดูเถิด ข้าพระองค์ได้ถือกำเนิดมาในความชั่วช้า และมารดาของข้าพระองค์ได้ตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาป

51:5 Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me.

51:6 ดูเถิด พระองค์ทรงประสงค์ความจริงในส่วนภายในทั้งหลาย และในส่วนที่ถูกซ่อนไว้พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์รู้สติปัญญา

51:6 Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom.

51:7 ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหุสบ และข้าพระองค์จะสะอาด ขอทรงล้างข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ

51:7 Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow.

51:8 ขอโปรดทำให้ข้าพระองค์ได้ยินความชื่นบานและความยินดี เพื่อกระดูกทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงหักแล้วนั้นจะเปรมปรีดิ์

51:8 Make me to hear joy and gladness; that the bones which thou hast broken may rejoice.

51:9 ขอทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์ไว้จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์ และทรงลบความชั่วช้าของข้าพระองค์ทั้งสิ้น

51:9 Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities.

51:10 ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า และฟื้นจิตวิญญาณอันถูกต้องขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์

51:10 Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

51:11 ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักตร์พระองค์ และขออย่าทรงเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์

51:11 Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.

51:12 ขอทรงคืนความชื่นบานแห่งความรอดของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ และขอทรงชูข้าพระองค์ไว้ด้วยพระวิญญาณอันเปี่ยมล้นของพระองค์

51:12 Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

51:13 แล้วข้าพระองค์จะสอนผู้ละเมิดทั้งหลายถึงบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และคนบาปทั้งหลายจะกลับใจมาหาพระองค์

51:13 Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.

51:14 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดเพราะทำให้โลหิตตก โอ ข้าแต่พระเจ้า คือพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ และลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเสียงดังเรื่องความชอบธรรมของพระองค์

51:14 Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.

51:15 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์ทรงเบิกริมฝีปากของข้าพระองค์ และปากของข้าพระองค์จะสำแดงการสรรเสริญพระองค์

51:15 O Lord, open thou my lips; and my mouth shall shew forth thy praise.

51:16 เพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องสัตวบูชา มิฉะนั้นข้าพระองค์จะถวายสิ่งนั้นให้ พระองค์ไม่พอพระทัยในเครื่องเผาบูชา

51:16 For thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.

51:17 บรรดาเครื่องสัตวบูชาของพระเจ้าคือวิญญาณที่แตกสลาย ใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงดูถูก

51:17 The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.

51:18 ขอทรงกระทำดีแก่ศิโยนตามความชอบพระทัยอันดีของพระองค์ ขอพระองค์ทรงสร้างกำแพงทั้งหลายแห่งเยรูซาเล็ม

51:18 Do good in thy good pleasure unto Zion: build thou the walls of Jerusalem.

51:19 แล้วพระองค์จะทรงปีติยินดีในเครื่องสัตวบูชาทั้งหลายแห่งความชอบธรรม ในเครื่องเผาบูชาและเครื่องเผาบูชาทั้งตัว แล้วเขาทั้งหลายจะถวายบรรดาวัวหนุ่มบนแท่นบูชาของพระองค์

51:19 Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering: then shall they offer bullocks upon thine altar.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope