กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 93 / Psalms 93

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ความรุ่งเรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
93:1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง พระองค์ทรงสวมความรุ่งโรจน์ พระเยโฮวาห์ทรงสวมพระกำลัง ซึ่งพระองค์ทรงคาดพระองค์แล้ว พิภพถูกสถาปนาไว้เช่นกัน เพื่อมันจะไม่หวั่นไหว

Majesty of God's Kingdom
93:1 The LORD reigneth, he is clothed with majesty; the LORD is clothed with strength, wherewith he hath girded himself: the world also is stablished, that it cannot be moved.

93:2 บัลลังก์ของพระองค์ถูกสถาปนาไว้แล้วตั้งแต่เก่าก่อน พระองค์ดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาล

93:2 Thy throne is established of old: thou art from everlasting.

93:3 บรรดากระแสน้ำได้คะนอง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บรรดากระแสน้ำได้คะนองเสียงของพวกมัน บรรดากระแสน้ำให้คลื่นทั้งหลายของพวกมันกำเริบ

93:3 The floods have lifted up, O LORD, the floods have lifted up their voice; the floods lift up their waves.

93:4 พระเยโฮวาห์บนที่สูงนั้นทรงมหิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเสียงของน้ำมากหลาย ใช่แล้ว ยิ่งกว่าคลื่นมากมายแห่งทะเล

93:4 The LORD on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the mighty waves of the sea.

93:5 บรรดาพระโอวาทของพระองค์แน่นอนทีเดียว โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความบริสุทธิ์เหมาะกับพระนิเวศน์ของพระองค์เป็นนิตย์

93:5 Thy testimonies are very sure: holiness becometh thine house, O LORD, for ever.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope