กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 45 / Psalms 45

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรของพระคริสต์
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโชชานิม มัสคิลบทหนึ่งของคณะโคราห์ เพลงแห่งความรัก

45:1 ใจของข้าพเจ้ากำลังประพันธ์เรื่องดีงาม ข้าพเจ้ากล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้กระทำเกี่ยวกับกษัตริย์ ลิ้นของข้าพเจ้าเป็นปากกาของอาลักษณ์ที่ชำนาญ

Majesty and Grace of the Kingdom of Christ
To the chief musician upon Shoshannim, for the sons of Korah, A Maschil, A song of loves

45:1 My heart is inditing a good matter: I speak of the things which I have made touching the king: my tongue is the pen of a ready writer.

45:2 พระองค์ทรงงามเลิศยิ่งกว่าบุตรทั้งหลายของมนุษย์ พระคุณหลั่งลงบนพระโอษฐ์ของพระองค์ เพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงอวยพรพระองค์เป็นนิตย์

45:2 Thou art fairer than the children of men: grace is poured into thy lips: therefore God hath blessed thee for ever.

45:3 ขอทรงคาดดาบของพระองค์ไว้ที่เอวของพระองค์ โอ ข้าแต่องค์ผู้ทรงอานุภาพสูงสุด ด้วยสง่าราศีและความสง่าผ่าเผยของพระองค์

45:3 Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty.

45:4 และในความสง่าผ่าเผยของพระองค์ ขอเสด็จไปอย่างเจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุความจริง ความอ่อนสุภาพและความชอบธรรม และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะสอนสิ่งต่าง ๆ อันน่าครั่นคร้ามแก่พระองค์

45:4 And in thy majesty ride prosperously because of truth and meekness and righteousness; and thy right hand shall teach thee terrible things.

45:5 บรรดาลูกธนูของพระองค์ก็แหลมคมอยู่ในหัวใจของศัตรูทั้งหลายของกษัตริย์ โดยลูกธนูเหล่านั้นชนชาติทั้งหลายจึงล้มอยู่ใต้พระองค์

45:5 Thine arrows are sharp in the heart of the king's enemies; whereby the people fall under thee.

45:6 โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ธารพระกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม

45:6 Thy throne, O God, is for ever and ever: the sceptre of thy kingdom is a right sceptre.

45:7 พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชั่ว ฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์

45:7 Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.

45:8 บรรดาฉลองพระองค์ทั้งสิ้นของพระองค์ก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นมดยอบ กฤษณา และการบูรจากบรรดาพระราชวังงาช้าง โดยสิ่งเหล่านี้พวกมันจึงได้กระทำให้พระองค์ยินดี

45:8 All thy garments smell of myrrh, and aloes, and cassia, out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad.

45:9 เหล่าราชธิดาของบรรดากษัตริย์อยู่ท่ามกลางพวกสตรีผู้มีเกียรติของพระองค์ พระราชินีผู้ประดับด้วยทองคำแห่งเมืองโอฟีร์ได้ประทับยืนอยู่ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์

45:9 Kings' daughters were among thy honourable women: upon thy right hand did stand the queen in gold of Ophir.

45:10 โอ ธิดาเอ๋ย จงตั้งใจฟัง พิจารณาและเอียงหูของเธอลง จงลืมชนชาติของเธอและบ้านบิดาของเธอเสียด้วย

45:10 Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear; forget also thine own people, and thy father's house;

45:11 ดังนั้น กษัตริย์จะทรงปรารถนาความงามของเธออย่างมาก เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเธอ และเธอจงนมัสการพระองค์เถิด

45:11 So shall the king greatly desire thy beauty: for he is thy Lord; and worship thou him.

45:12 และธิดาของเมืองไทระจะอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยของกำนัล คือคนมั่งมีในท่ามกลางประชาชนจะขอความกรุณาจากเธอ

45:12 And the daughter of Tyre shall be there with a gift; even the rich among the people shall intreat thy favour.

45:13 ราชธิดาของกษัตริย์เปี่ยมด้วยสง่าราศีทั้งสิ้นอยู่ภายใน เสื้อผ้าของเธอทอจากเส้นไหมทองคำ

45:13 The king's daughter is all glorious within: her clothing is of wrought gold.

45:14 เธอจะถูกนำมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ในชุดหลายสี บรรดาหญิงพรหมจารีผู้เป็นเพื่อนเจ้าสาวของเธอที่ติดตามเธอมาจะถูกนำมาถวายพระองค์

45:14 She shall be brought unto the king in raiment of needlework: the virgins her companions that follow her shall be brought unto thee.

45:15 เขาทั้งหลายจะถูกนำมาด้วยความยินดีและความชื่นบาน เขาทั้งหลายจะเข้าไปในพระราชวังของกษัตริย์

45:15 With gladness and rejoicing shall they be brought: they shall enter into the king's palace.

45:16 บรรดาโอรสของพระองค์จะแทนที่บรรพบุรุษของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์สามารถแต่งตั้งให้เป็นพวกประมุขทั่วแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

45:16 Instead of thy fathers shall be thy children, whom thou mayest make princes in all the earth.

45:17 ข้าพระองค์จะกระทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่จดจำตลอดทุกชั่วอายุ ฉะนั้นชนชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์และเป็นนิตย์

45:17 I will make thy name to be remembered in all generations: therefore shall the people praise thee for ever and ever.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope