กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 17 / Psalms 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดขอพระเจ้าทรงป้องกันท่านจากพวกศัตรู
คำอธิษฐานของดาวิด

17:1 ขอทรงสดับฟังผู้ที่เป็นฝ่ายถูก โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ที่ไม่ได้ออกมาจากริมฝีปากที่มีมารยา

David Craves the Defense of God against Enemies
A prayer of David

17:1 Hear the right, O LORD, attend unto my cry, give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned lips.

17:2 ขอให้คำตัดสินของข้าพระองค์มาจากเบื้องพระพักตร์พระองค์ ขอพระเนตรของพระองค์มองดูบรรดาสิ่งที่เท่าเทียมกัน

17:2 Let my sentence come forth from thy presence; let thine eyes behold the things that are equal.

17:3 พระองค์ได้ทรงลองจิตใจของข้าพระองค์ พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมข้าพระองค์ในเวลากลางคืน พระองค์ได้ทรงทดสอบข้าพระองค์แล้ว และพระองค์จะไม่ทรงพบสิ่งใด ๆ เลย ข้าพระองค์ตั้งใจแล้วว่าปากของข้าพระองค์จะไม่ละเมิด

17:3 Thou hast proved mine heart; thou hast visited me in the night; thou hast tried me, and shalt find nothing; I am purposed that my mouth shall not transgress.

17:4 เกี่ยวด้วยบรรดากิจการของมนุษย์ โดยพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รักษาตัวให้พ้นจากบรรดาวิถีของผู้ทำลาย

17:4 Concerning the works of men, by the word of thy lips I have kept me from the paths of the destroyer.

17:5 ขอทรงรักษาการดำเนินทั้งหลายของข้าพระองค์ไว้ในวิถีเหล่านั้นของพระองค์ เพื่อย่างก้าวทั้งหลายของข้าพระองค์จะไม่พลาด

17:5 Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not.

17:6 ข้าพระองค์ได้ร้องทูลถึงพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงสดับฟังข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเอียงพระกรรณมายังข้าพระองค์และสดับฟังถ้อยคำของข้าพระองค์เถิด

17:6 I have called upon thee, for thou wilt hear me, O God: incline thine ear unto me, and hear my speech.

17:7 ขอทรงสำแดงความเมตตาอันมหัศจรรย์ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงช่วยโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ คือคนทั้งปวงผู้ให้ความไว้วางใจของตนอยู่ในพระองค์จากคนเหล่านั้นที่ลุกขึ้นต่อสู้พวกเขา

17:7 Shew thy marvellous lovingkindness, O thou that savest by thy right hand them which put their trust in thee from those that rise up against them.

17:8 ขอทรงรักษาข้าพระองค์ไว้เหมือนอย่างแก้วตา ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ภายใต้ร่มปีกของพระองค์

17:8 Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings,

17:9 จากบรรดาคนชั่วที่บีบบังคับข้าพระองค์ จากเหล่าศัตรูคู่อาฆาตของข้าพระองค์ ผู้ซึ่งล้อมข้าพระองค์ไว้โดยรอบ

17:9 From the wicked that oppress me, from my deadly enemies, who compass me about.

17:10 เขาทั้งหลายมั่นใจในไขมันของตัวเอง พวกเขาพูดจาอย่างหยิ่งยโสด้วยปากของตน

17:10 They are inclosed in their own fat: with their mouth they speak proudly.

17:11 บัดนี้ เขาทั้งหลายได้ล้อมพวกข้าพระองค์ไว้รอบในย่างก้าวทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ เขาทั้งหลายได้ตั้งตาของตนน้อมลงถึงดิน

17:11 They have now compassed us in our steps: they have set their eyes bowing down to the earth;

17:12 เหมือนอย่างสิงโตที่โลภอยากได้เหยื่อของมัน และเหมือนอย่างสิงโตหนุ่มที่คอยซุ่มอยู่ในที่ลับ

17:12 Like as a lion that is greedy of his prey, and as it were a young lion lurking in secret places.

17:13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น ขอทรงทำให้เขาผิดหวัง ขอทรงคว่ำเขาลงเสีย ขอทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่ว ซึ่งเป็นดาบของพระองค์

17:13 Arise, O LORD, disappoint him, cast him down: deliver my soul from the wicked, which is thy sword:

17:14 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นพระหัตถ์ของพระองค์ จากบรรดามนุษย์แห่งโลกนี้ ซึ่งได้รับส่วนของตนในชีวิตนี้ และผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ท้องของพวกเขาเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติของพระองค์ที่ทรงซ่อนไว้ พวกเขามีลูกหลานมากมาย และทิ้งส่วนที่เหลืออยู่แห่งทรัพย์สมบัติของพวกเขาไว้แก่พวกเด็กอ่อนของพวกเขา

17:14 From men which are thy hand, O LORD, from men of the world, which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure: they are full of children, and leave the rest of their substance to their babes.

17:15 ส่วนข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์จะมองดูพระพักตร์พระองค์ในความชอบธรรม ข้าพระองค์จะพอใจเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นด้วยพระลักษณะของพระองค์

17:15 As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope