กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 33 / Psalms 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
33:1 จงเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ โอ ท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรม เพราะการสรรเสริญนั้นเหมาะสมสำหรับคนเที่ยงธรรม

Praise of God for His Goodness
33:1 Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.

33:2 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ด้วยพิณเขาคู่ จงร้องเพลงถวายพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณสิบสาย

33:2 Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.

33:3 จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์ จงเล่นด้วยฝีมือพร้อมด้วยเสียงดัง

33:3 Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.

33:4 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์เที่ยงธรรม และบรรดาพระราชกิจของพระองค์ล้วนถูกกระทำในความจริง

33:4 For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.

33:5 พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความดีของพระเยโฮวาห์

33:5 He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.

33:6 โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ฟ้าสวรรค์ทั้งหลายได้ถูกสร้างขึ้นมา และบริวารทั้งสิ้นแห่งฟ้าสวรรค์เหล่านั้นด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์

33:6 By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.

33:7 พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทั้งหลายแห่งทะเลไว้ด้วยกันเป็นกองใหญ่ พระองค์ทรงเก็บที่ลึกไว้ในคลังทั้งหลาย

33:7 He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.

33:8 ขอให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นยำเกรงพระเยโฮวาห์ ขอให้บรรดาชาวพิภพทั้งปวงยืนอยู่ด้วยความเกรงขามต่อพระองค์

33:8 Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.

33:9 เพราะพระองค์ได้ตรัสแล้ว และสิ่งนั้นก็สำเร็จ พระองค์ได้ทรงบัญชา และมันก็ตั้งมั่นคง

33:9 For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.

33:10 พระเยโฮวาห์ทรงทำให้คำปรึกษาของคนต่างชาติเปล่าประโยชน์ พระองค์ทรงทำให้อุบายทั้งหลายของประชาชนไร้ผล

33:10 The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.

33:11 คำปรึกษาของพระเยโฮวาห์ตั้งมั่นคงเป็นนิตย์ พระดำริทั้งหลายแห่งพระทัยของพระองค์อยู่ทุกชั่วอายุ

33:11 The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.

33:12 ประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์ก็ได้รับพร และประชาชนซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้ให้เป็นมรดกของพระองค์เอง

33:12 Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.

33:13 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากสวรรค์ พระองค์ทรงพินิจดูบุตรของมนุษย์ทุกคน

33:13 The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.

33:14 จากสถานที่แห่งการประทับของพระองค์ พระองค์ทอดพระเนตรชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

33:14 From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.

33:15 พระองค์ทรงประดิษฐ์จิตใจของพวกเขาให้เหมือนกัน พระองค์ทรงพิจารณากิจการทั้งสิ้นของพวกเขา

33:15 He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.

33:16 ไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่รอดพ้นได้ด้วยพลโยธามหาศาล นักรบคนหนึ่งคนใดไม่ได้รอดพ้นด้วยกำลังอันมากมาย

33:16 There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.

33:17 ม้าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์สำหรับความปลอดภัย ทั้งมันจะช่วยให้รอดพ้นด้วยกำลังมหาศาลของมันก็ไม่ได้

33:17 An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.

33:18 ดูเถิด พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่เหนือคนทั้งหลายที่ยำเกรงพระองค์ เหนือคนเหล่านั้นที่หวังในความเมตตาของพระองค์

33:18 Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;

33:19 เพื่อจะทรงช่วยจิตวิญญาณของเขาทั้งหลายให้พ้นจากความตาย และเพื่อจะให้พวกเขามีชีวิตอยู่ต่อไปในการกันดารอาหาร

33:19 To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.

ความไว้เนื้อเชื่อใจในพระเจ้า
33:20 จิตวิญญาณของเราทั้งหลายรอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของพวกเราและเป็นโล่ของพวกเรา

Confidence in God
33:20 Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.

33:21 เพราะจิตใจของเราทั้งหลายจะปลาบปลื้มในพระองค์ เพราะพวกเราได้วางใจในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

33:21 For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.

33:22 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอให้ความเมตตาของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายตามที่ข้าพระองค์ทั้งหลายหวังใจในพระองค์

33:22 Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope