กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 77 / Psalms 77

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

นักแต่งสดุดีสู้กับความไม่วางใจ
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองเยดูธูน เพลงสดุดีของอาสาฟ

77:1 ข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า คือต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระองค์ได้ทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังข้าพเจ้า

The Psalmist's Fierce Combat with Distrust
To the chief musician, to Jeduthun, A psalm of Asaph

77:1 I cried unto God with my voice, even unto God with my voice; and he gave ear unto me.

77:2 ในวันแห่งความยากลำบากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ความเจ็บปวดของข้าพเจ้าได้วิ่งไปทั่วในเวลากลางคืนและไม่หยุดเลย จิตใจของข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะรับการเล้าโลม

77:2 In the day of my trouble I sought the Lord: my sore ran in the night, and ceased not: my soul refused to be comforted.

77:3 ข้าพเจ้าได้ระลึกถึงพระเจ้าและมีความทุกข์ใจ ข้าพเจ้าได้ร้องทุกข์และจิตใจของข้าพเจ้าก็ท่วมท้นไป เซลาห์

77:3 I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah.

77:4 พระองค์ทรงจับหนังตาของข้าพระองค์ไว้ไม่ให้ปิด ข้าพระองค์ทุกข์ใจมากจนข้าพระองค์พูดไม่ออก

77:4 Thou holdest mine eyes waking: I am so troubled that I cannot speak.

77:5 ข้าพระองค์ได้พิจารณาถึงสมัยก่อน ปีทั้งหลายแห่งสมัยโบราณ

77:5 I have considered the days of old, the years of ancient times.

77:6 ข้าพระองค์หวนรำลึกถึงบทเพลงของข้าพระองค์ในเวลากลางคืน ข้าพระองค์ตรึกตรองกับจิตใจของตนเอง และจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็เสาะหาอย่างขยันขันแข็ง

77:6 I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart: and my spirit made diligent search.

77:7 “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิ้งเป็นนิตย์หรือ และพระองค์จะไม่โปรดปรานอีกเลยหรือ

77:7 Will the Lord cast off for ever? and will he be favourable no more?

77:8 ความเมตตาของพระองค์หมดสิ้นไปเสียเป็นนิตย์หรือ พระสัญญาของพระองค์ไม่มีวันเป็นจริงตลอดไปหรือ

77:8 Is his mercy clean gone for ever? doth his promise fail for evermore?

77:9 พระเจ้าทรงลืมที่จะทรงพระกรุณาเสียแล้วหรือ เพราะเหตุพระพิโรธ พระองค์จึงทรงปิดบรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์เสียแล้วหรือ” เซลาห์

77:9 Hath God forgotten to be gracious? hath he in anger shut up his tender mercies? Selah.

ชัยชนะ
77:10 และข้าพเจ้าได้กล่าวว่า “นี่แหละเป็นความเจ็บป่วยของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าจะระลึกถึงปีทั้งหลายแห่งพระหัตถ์ขวาขององค์ผู้สูงสุด”

The Victory
77:10 And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High.

77:11 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจเหล่านั้นของพระเยโฮวาห์ แน่นอน ข้าพระองค์จะระลึกถึงบรรดาการมหัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อน ๆ

77:11 I will remember the works of the LORD: surely I will remember thy wonders of old.

77:12 ข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ด้วย และกล่าวถึงบรรดาการกระทำของพระองค์

77:12 I will meditate also of all thy work, and talk of thy doings.

77:13 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระมรรคาของพระองค์อยู่ในสถานบริสุทธิ์ ผู้ใดเล่าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เหมือนอย่างพระเจ้าของพวกเรา

77:13 Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?

77:14 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงกระทำการมหัศจรรย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายแล้ว

77:14 Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people.

77:15 พระองค์ทรงไถ่ประชากรของพระองค์ด้วยพระกรของพระองค์แล้ว คือ ลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ เซลาห์

77:15 Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Selah.

77:16 น้ำทั้งหลายได้เห็นพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า น้ำทั้งหลายได้เห็นพระองค์ พวกมันก็เกรงกลัว บรรดาที่ลึกก็สั่นสะท้านด้วย

77:16 The waters saw thee, O God, the waters saw thee; they were afraid: the depths also were troubled.

77:17 เมฆทั้งหลายได้เทน้ำออกมา ท้องฟ้าก็คะนองเสียง บรรดาลูกธนูของพระองค์ก็ออกไปทั่วด้วย

77:17 The clouds poured out water: the skies sent out a sound: thine arrows also went abroad.

77:18 เสียงแห่งฟ้าร้องของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์ บรรดาฟ้าแลบทำให้โลกสว่างไสว แผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและหวั่นไหว

77:18 The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook.

77:19 พระมรรคาของพระองค์อยู่ในทะเล และวิถีของพระองค์อยู่ในน้ำใหญ่ทั้งหลาย และบรรดารอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครรู้

77:19 Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known.

77:20 พระองค์ได้ทรงนำประชากรของพระองค์เหมือนอย่างฝูงแพะแกะโดยมือของโมเสสและอาโรน

77:20 Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope