กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 135 / Psalms 135

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
135:1 ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระองค์ โอ ท่านทั้งหลาย บรรดาผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์

An Exhortation to Bless God
135:1 Praise ye the LORD. Praise ye the name of the LORD; praise him, O ye servants of the LORD.

135:2 ท่านทั้งหลายที่ยืนอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ในบริเวณทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเรา

135:2 Ye that stand in the house of the LORD, in the courts of the house of our God,

135:3 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ จงร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ เพราะการกระทำนั้นเพลิดเพลิน

135:3 Praise the LORD; for the LORD is good: sing praises unto his name; for it is pleasant.

135:4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกยาโคบไว้สำหรับพระองค์เอง และเลือกอิสราเอลไว้เป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของพระองค์

135:4 For the LORD hath chosen Jacob unto himself, and Israel for his peculiar treasure.

135:5 เพราะข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์นั้นใหญ่ยิ่ง และว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเหนือกว่าพระอื่น ๆ ทั้งปวง

135:5 For I know that the LORD is great, and that our Lord is above all gods.

135:6 สิ่งใดก็ตามที่พระเยโฮวาห์พอพระทัย พระองค์ได้ทรงกระทำในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก ในบรรดาทะเลและที่น้ำลึกทั้งสิ้น

135:6 Whatsoever the LORD pleased, that did he in heaven, and in earth, in the seas, and all deep places.

135:7 พระองค์ทรงกระทำให้ไอน้ำขึ้นมาจากที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลก พระองค์ทรงกระทำให้เกิดฟ้าแลบทั้งหลายสำหรับฝน พระองค์ทรงนำลมออกมาจากคลังทั้งหลายของพระองค์

135:7 He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.

135:8 ผู้ได้ทรงสังหารลูกหัวปีของอียิปต์ ทั้งของคนและของสัตว์

135:8 Who smote the firstborn of Egypt, both of man and beast.

135:9 ผู้ได้ทรงส่งบรรดาหมายสำคัญและการมหัศจรรย์เข้ามาในท่ามกลางเจ้า โอ อียิปต์เอ๋ย ให้ต่อสู้กับฟาโรห์และบรรดาข้าราชการของท่าน

135:9 Who sent tokens and wonders into the midst of thee, O Egypt, upon Pharaoh, and upon all his servants.

135:10 ผู้ได้ทรงตีประชาชาติใหญ่โต และทรงสังหารบรรดากษัตริย์ผู้ทรงฤทธิ์

135:10 Who smote great nations, and slew mighty kings;

135:11 สิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรต์ และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน และบรรดาราชอาณาจักรแห่งคานาอัน

135:11 Sihon king of the Amorites, and Og king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan:

135:12 และได้ประทานแผ่นดินของเขาทั้งหลายให้เป็นมรดก เป็นมรดกแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์

135:12 And gave their land for an heritage, an heritage unto Israel his people.

135:13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระนามของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และการระลึกถึงพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ

135:13 Thy name, O LORD, endureth for ever; and thy memorial, O LORD, throughout all generations.

135:14 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์ และพระองค์จะทรงเปลี่ยนพระทัยเกี่ยวกับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์

135:14 For the LORD will judge his people, and he will repent himself concerning his servants.

ความไร้สาระของรูปเคารพ
135:15 บรรดารูปเคารพของประชาชาติทั้งหลายเป็นเงินและทองคำ เป็นผลงานแห่งมือมนุษย์

Vanity of Idols
135:15 The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hands.

135:16 รูปเหล่านั้นมีปาก แต่รูปนั้นไม่พูด รูปเหล่านั้นมีตา แต่รูปนั้นมองไม่เห็น

135:16 They have mouths, but they speak not; eyes have they, but they see not;

135:17 รูปเหล่านั้นมีหู แต่พวกมันฟังไม่ได้ยิน ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้น

135:17 They have ears, but they hear not; neither is there any breath in their mouths.

135:18 คนทั้งหลายที่ทำรูปเหล่านั้นก็เป็นเหมือนอย่างรูปเหล่านั้น ทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน

135:18 They that make them are like unto them: so is every one that trusteth in them.

135:19 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ วงศ์วานแห่งอิสราเอลเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ วงศ์วานแห่งอาโรนเอ๋ย

135:19 Bless the LORD, O house of Israel: bless the LORD, O house of Aaron:

135:20 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ วงศ์วานแห่งเลวีเอ๋ย ท่านทั้งหลายที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์

135:20 Bless the LORD, O house of Levi: ye that fear the LORD, bless the LORD.

135:21 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ออกมาจากศิโยน ผู้ทรงอาศัยอยู่ที่เยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

135:21 Blessed be the LORD out of Zion, which dwelleth at Jerusalem. Praise ye the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope