กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 96 / Psalms 96

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความยุติธรรมของพระองค์
96:1 โอ จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงร้องเพลงถวายแด่พระเยโฮวาห์

An Exhortation to Praise God for His Judgment
96:1 O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.

96:2 จงร้องเพลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระนามของพระองค์ จงสำแดงความรอดของพระองค์ทุก ๆ วัน

96:2 Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day.

96:3 จงประกาศสง่าราศีของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ บรรดาการมหัศจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งปวง

96:3 Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.

96:4 เพราะพระเยโฮวาห์นั้นทรงยิ่งใหญ่และสมควรจะได้รับการสรรเสริญอย่างยิ่ง พระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวง

96:4 For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.

96:5 เพราะพระทั้งปวงของประชาชาติทั้งหลายเป็นบรรดารูปเคารพ แต่พระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย

96:5 For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.

96:6 เกียรติและความรุ่งโรจน์มีอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ กำลังและความงามอยู่ในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์

96:6 Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.

96:7 โอ ท่านทั้งหลายผู้เป็นเครือญาติแห่งเหล่าประชาชนเอ๋ย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงถวายสง่าราศีและกำลังแด่พระเยโฮวาห์

96:7 Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.

96:8 จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือสง่าราศีซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์ จงนำเครื่องบูชาและมายังบริเวณทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระองค์

96:8 Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.

96:9 โอ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ในความสง่างามแห่งความบริสุทธิ์ ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์

96:9 O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.

96:10 จงพูดท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่าพระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง แผ่นดินโลกจะถูกสถาปนาเพื่อมันจะไม่หวั่นไหวเลยด้วย พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชนทั้งหลายอย่างชอบธรรม

96:10 Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.

96:11 จงให้บรรดาฟ้าสวรรค์เปรมปรีดิ์ และจงให้แผ่นดินโลกยินดี จงให้ทะเลคำรน กับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้น

96:11 Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.

96:12 จงให้ทุ่งนาเริงโลด กับทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น แล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จะเปรมปรีดิ์

96:12 Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice

96:13 ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จมา เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษาแผ่นดินโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และประชาชนทั้งหลายด้วยความจริงของพระองค์

96:13 Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope