กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 118 / Psalms 118

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การขอบพระคุณเพราะความรอดของพระเยโฮวาห์
118:1 โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

Thanksgiving for the LORD'S Salvation
118:1 O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.

118:2 บัดนี้จงให้อิสราเอลกล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”

118:2 Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.

118:3 บัดนี้จงให้วงศ์วานของอาโรนกล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”

118:3 Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.

118:4 บัดนี้จงให้บรรดาคนที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์กล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”

118:4 Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.

118:5 ข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ในคราวทุกข์ใจ พระเยโฮวาห์ได้ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงตั้งข้าพเจ้าให้อยู่ในสถานที่กว้างขวาง

118:5 I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place.

118:6 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า

118:6 The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?

118:7 พระเยโฮวาห์ทรงรับส่วนของข้าพเจ้าพร้อมกับบรรดาคนที่ช่วยเหลือข้าพเจ้า เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจะเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จต่อคนทั้งหลายที่เกลียดชังข้าพเจ้า

118:7 The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.

118:8 การวางใจในพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าที่จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจในมนุษย์

118:8 It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.

118:9 การวางใจในพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าที่จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจในบรรดาประมุข

118:9 It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.

118:10 ประชาชาติทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้าไว้ แต่ในพระนามของพระเยโฮวาห์ข้าพเจ้าจะทำลายเขาทั้งหลาย

118:10 All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them.

118:11 เขาทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้าไว้ ใช่แล้ว พวกเขาได้ล้อมรอบข้าพเจ้าไว้ แต่ในพระนามของพระเยโฮวาห์ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขา

118:11 They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them.

118:12 เขาทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้าไว้เหมือนอย่างผึ้ง เขาทั้งหลายถูกดับเสียแล้วเหมือนเปลวไฟแห่งหนาม เพราะในพระนามของพระเยโฮวาห์ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขา

118:12 They compassed me about like bees; they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them.

118:13 เจ้าได้ผลักข้าพเจ้าอย่างรุนแรงเพื่อให้ข้าพเจ้าล้มลง แต่พระเยโฮวาห์ได้ทรงช่วยเหลือข้าพเจ้า

118:13 Thou hast thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me.

118:14 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงกลายเป็นความรอดของข้าพเจ้า

118:14 The LORD is my strength and song, and is become my salvation.

118:15 เสียงแห่งความเปรมปรีดิ์และความรอดอยู่ในพลับพลาทั้งหลายของผู้ชอบธรรม “พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์กระทำอย่างกล้าหาญ

118:15 The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD doeth valiantly.

118:16 พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์เป็นที่เชิดชู พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์กระทำอย่างกล้าหาญ”

118:16 The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD doeth valiantly.

118:17 ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่ และประกาศบรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์

118:17 I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.

118:18 พระเยโฮวาห์ได้ทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนัก แต่พระองค์ไม่ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับความตาย

118:18 The LORD hath chastened me sore: but he hath not given me over unto death.

118:19 ขอเปิดบรรดาประตูแห่งความชอบธรรมให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าไปในประตูเหล่านั้นและข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์

118:19 Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD:

118:20 ประตูนี้ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งคนชอบธรรมจะเข้าไปข้างใน

118:20 This gate of the LORD, into which the righteous shall enter.

118:21 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสดับฟังข้าพระองค์แล้ว และทรงกลายเป็นความรอดของข้าพระองค์

118:21 I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation.

118:22 ศิลาซึ่งพวกช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว

118:22 The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.

118:23 สิ่งนี้เป็นพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ สิ่งนี้ก็มหัศจรรย์ในสายตาของพวกเรา

118:23 This is the LORD'S doing; it is marvellous in our eyes.

118:24 นี่เป็นวันซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงสร้างไว้ พวกเราจะเปรมปรีดิ์และมีความยินดีในวันนั้น

118:24 This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.

118:25 บัดนี้ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิด ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ บัดนี้ขอประทานความจำเริญเถิด

118:25 Save now, I beseech thee, O LORD: O LORD, I beseech thee, send now prosperity.

118:26 ขอให้ผู้ที่มาในพระนามของพระเยโฮวาห์ได้รับพระพร ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อวยพรพวกท่านออกมาจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

118:26 Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.

118:27 พระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่งได้ประทานความสว่างแก่พวกเรา จงผูกมัดเครื่องบูชาด้วยเชือกทั้งหลาย คือจนถึงเชิงงอนของแท่นบูชา

118:27 God is the LORD, which hath shewed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.

118:28 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเชิดชูพระองค์

118:28 Thou art my God, and I will praise thee: thou art my God, I will exalt thee.

118:29 โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

118:29 O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope