กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 108 / Psalms 108

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
บทเพลงหรือเพลงสดุดีของดาวิด

108:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์มั่นคง ข้าพระองค์จะร้องเพลงและถวายคำสรรเสริญ คือด้วยสง่าราศีของข้าพระองค์

David's Praise of God
A song or psalm of David

108:1 O God, my heart is fixed; I will sing and give praise, even with my glory.

108:2 พิณใหญ่และพิณเขาคู่เอ๋ย จงตื่นเถิด ข้าพเจ้าเองจะตื่นแต่เช้าตรู่

108:2 Awake, psaltery and harp: I myself will awake early.

108:3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ และข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย

108:3 I will praise thee, O LORD, among the people: and I will sing praises unto thee among the nations.

108:4 เพราะความเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิ่งเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และความจริงของพระองค์ไปถึงบรรดาเมฆทั้งหลาย

108:4 For thy mercy is great above the heavens: and thy truth reacheth unto the clouds.

การทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
108:5 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่เชิดชูเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และขอสง่าราศีของพระองค์อยู่เหนือทั่วแผ่นดินโลก

Prayer for God's Assistance
108:5 Be thou exalted, O God, above the heavens: and thy glory above all the earth;

108:6 เพื่อว่าผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รับการช่วยให้พ้น ขอทรงช่วยให้รอดโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และขอทรงตอบข้าพระองค์

108:6 That thy beloved may be delivered: save with thy right hand, and answer me.

108:7 พระเจ้าได้ตรัสในความบริสุทธิ์ของพระองค์ “เราจะปีติยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาแห่งสุคคทออก

108:7 God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.

108:8 กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอิมเป็นกำลังแห่งศีรษะของเราด้วย ยูดาห์เป็นผู้ตั้งพระราชบัญญัติของเรา

108:8 Gilead is mine; Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;

108:9 โมอับเป็นอ่างล้างชำระของเรา เราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดม เราจะมีชัยเหนือฟีลิสเตีย”

108:9 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe; over Philistia will I triumph.

108:10 ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่เข้มแข็ง ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าไปในเอโดม

108:10 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?

108:11 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะทรงทำมิใช่หรือ ผู้ซึ่งได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้ว โอ ข้าแต่พระเจ้า และพระองค์จะไม่เสด็จออกไปพร้อมกับบรรดากองทัพของข้าพระองค์ทั้งหลายหรือ

108:11 Wilt not thou, O God, who hast cast us off? and wilt not thou, O God, go forth with our hosts?

108:12 ขอทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากความยากลำบาก เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผล

108:12 Give us help from trouble: for vain is the help of man.

108:13 โดยพระเจ้าเอง ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำอย่างเข้มแข็ง เพราะพระองค์เองทรงเป็นผู้ที่จะเหยียบบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าทั้งหลายลง

108:13 Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope