กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 13 / Psalms 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้าเรื่องความชักช้า
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

13:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เสียอีกนานเท่าใด เป็นนิตย์หรือ พระองค์จะปิดบังพระพักตร์พระองค์ไว้จากข้าพระองค์นานเท่าใด

David's Complaint of Delay
To the chief musician, A psalm of David

13:1 How long wilt thou forget me, O LORD? for ever? how long wilt thou hide thy face from me?

13:2 ข้าพระองค์จะต้องตรึกตรองในใจของข้าพระองค์ มีความทุกข์โศกอยู่ในใจของข้าพระองค์ทุกวันนานเท่าใด ศัตรูของข้าพระองค์จะได้รับการยกย่องเหนือข้าพระองค์นานเท่าใด

13:2 How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? how long shall mine enemy be exalted over me?

การทูลขอพระคุณ
13:3 ขอทรงพิจารณาและฟังข้าพระองค์เถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้ตาของข้าพระองค์สว่างแจ้ง เกรงว่าข้าพระองค์จะหลับเสียในการหลับแห่งความตาย

Prayer for Grace
13:3 Consider and hear me, O LORD my God: lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death;

13:4 เกรงว่าศัตรูของข้าพระองค์จะพูดว่า “ข้าได้ชนะเขาแล้ว” และคนเหล่านั้นที่รบกวนข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์เมื่อข้าพระองค์หวั่นไหว

13:4 Lest mine enemy say, I have prevailed against him; and those that trouble me rejoice when I am moved.

13:5 แต่ข้าพระองค์ได้วางใจในความเมตตาของพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์ในความรอดของพระองค์

13:5 But I have trusted in thy mercy; my heart shall rejoice in thy salvation.

13:6 ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทำอย่างบริบูรณ์กับข้าพเจ้า

13:6 I will sing unto the LORD, because he hath dealt bountifully with me.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope