กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 103 / Psalms 103

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระเจ้าสำหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์
เพลงสดุดีของดาวิด

103:1 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

Praising God for All His Mercies
A psalm of David

103:1 Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

103:2 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์

103:2 Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:

103:3 ผู้ทรงอภัยโทษความชั่วช้าทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงรักษาบรรดาโรคทั้งสิ้นของท่าน

103:3 Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

103:4 ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากความพินาศ ผู้ทรงสวมบรรดาความกรุณาและพระเมตตาอันอ่อนโยนเป็นมงกุฎให้ท่าน

103:4 Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

103:5 ผู้ทรงให้ปากของท่านอิ่มหนำด้วยของดีทั้งหลาย จนวัยหนุ่มของท่านถูกฟื้นคืนใหม่เหมือนอย่างของนกอินทรี

103:5 Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.

103:6 พระเยโฮวาห์ทรงประกอบความชอบธรรมและความยุติธรรมให้แก่บรรดาคนที่ถูกบีบบังคับ

103:6 The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.

103:7 พระองค์ทรงกระทำให้บรรดาวิธีการของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่โมเสส พระราชกิจทั้งหลายของพระองค์แก่ชนชาติอิสราเอล

103:7 He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.

103:8 พระเยโฮวาห์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและมีพระคุณ กริ้วช้าและอุดมด้วยความเมตตา

103:8 The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.

103:9 พระองค์จะไม่ทรงดุว่าเสมอ และพระองค์จะไม่กริ้วอยู่เป็นนิตย์

103:9 He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.

103:10 พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำต่อเราทั้งหลายตามเรื่องบาปทั้งหลายของพวกเรา และไม่ทรงสนองพวกเราตามบรรดาความชั่วช้าของพวกเรา

103:10 He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.

103:11 เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินโลกเท่าใด ความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น

103:11 For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.

103:12 ทิศตะวันออกไกลจากทิศตะวันตกเท่าใด พระองค์ก็ทรงกำจัดบรรดาการละเมิดของพวกเราไปไกลจากพวกเราแล้วเท่านั้น

103:12 As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.

103:13 บิดาสงสารบุตรทั้งหลายของตนฉันใด พระเยโฮวาห์ก็ทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น

103:13 Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.

103:14 เพราะพระองค์ทรงทราบโครงร่างของพวกเรา พระองค์ทรงระลึกว่าพวกเราเป็นผงคลีดิน

103:14 For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.

103:15 สำหรับมนุษย์นั้น วันเวลาของเขาเป็นเหมือนอย่างหญ้า เขาเจริญขึ้นเหมือนอย่างดอกไม้แห่งทุ่งนา

103:15 As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.

103:16 เพราะลมพัดผ่านมาเหนือมัน และมันก็จากไป และสถานที่ของมันจะไม่รู้จักมันอีกต่อไป

103:16 For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.

103:17 แต่ความเมตตาของพระเยโฮวาห์นั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาลต่อบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน

103:17 But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;

103:18 ต่อบรรดาคนที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และต่อบรรดาคนที่ระลึกถึงบรรดาพระบัญญัติของพระองค์เพื่อที่จะกระทำตาม

103:18 To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.

103:19 พระเยโฮวาห์ทรงตระเตรียมบัลลังก์ของพระองค์ไว้แล้วในฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และราชอาณาจักรของพระองค์ปกครองอยู่เหนือทุกสิ่ง

103:19 The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.

103:20 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ท่านทั้งหลายผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์ ผู้มีพละกำลังมากล้น ผู้กระทำตามพระบัญชาทั้งหลายของพระองค์ ตั้งใจฟังเสียงแห่งพระวจนะของพระองค์

103:20 Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.

103:21 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ท่านทั้งหลายผู้เป็นพลโยธาทั้งสิ้นของพระองค์ พวกท่านเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์ ที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

103:21 Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.

103:22 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ในทุกสถานที่ที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย

103:22 Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope