กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 16 / Psalms 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงพิทักษ์ท่าน
มิคทามบทหนึ่งของดาวิด

16:1 ขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้ โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะข้าพระองค์ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์

David Seeks God's Preservation
A Michtam of David

16:1 Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.

16:2 โอ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย เจ้าได้ทูลพระเยโฮวาห์แล้วว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ความดีของข้าพระองค์ไม่เป็นประโยชน์อันใดต่อพระองค์

16:2 O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;

16:3 แต่เป็นประโยชน์ต่อวิสุทธิชนทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินโลกและสำหรับบรรดาผู้ประเสริฐ เป็นพวกที่ข้าพระองค์มีความชื่นชมยินดีทั้งสิ้น

16:3 But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight.

16:4 ความทุกข์โศกของบรรดาผู้ที่รีบติดตามพระอื่นจะทวีขึ้น บรรดาเครื่องดื่มบูชาด้วยเลือดของพวกเขา ข้าพระองค์จะไม่ยอมถวาย ทั้งจะไม่ยอมออกชื่อของพระเหล่านั้นด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์”

16:4 Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.

การเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์
16:5 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนแห่งมรดกของข้าพเจ้าและเป็นส่วนแห่งถ้วยของข้าพเจ้า พระองค์ทรงรักษาส่วนของข้าพระองค์ไว้

The Resurrection and Life Everlasting
16:5 The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.

16:6 เขตแดนตกเป็นของข้าพเจ้าในสถานที่ทั้งหลายอันร่มรื่น ใช่แล้ว ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี

16:6 The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.

16:7 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ผู้ได้ประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า ความคิดทั้งหลายของข้าพเจ้าก็เตือนสอนข้าพเจ้าในเวลากลางคืนด้วย

16:7 I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.

16:8 ข้าพเจ้าได้ตั้งพระเยโฮวาห์ไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ประทับอยู่ที่มือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลย

16:8 I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.

16:9 เพราะฉะนั้นใจของข้าพเจ้าจึงยินดี และสง่าราศีของข้าพเจ้าก็ปรีดา เนื้อหนังของข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่ในความหวังด้วย

16:9 Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.

16:10 เพราะพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรก ทั้งพระองค์จะไม่ทรงยอมให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เห็นความเปื่อยเน่า

16:10 For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.

16:11 พระองค์จะทรงสำแดงหนทางแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์

16:11 Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope