กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 3 / Psalms 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

เราปลอดภัยเพราะพระเจ้าทรงป้องกัน
เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อเสด็จหนีจากอับซาโลมโอรสของพระองค์

3:1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บรรดาคนที่รบกวนข้าพระองค์ทวีมากขึ้นเหลือเกิน มีคนมากมายที่ลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพระองค์

Security of God's Protection
A psalm of David, when he fled from Absalom his son

3:1 LORD, how are they increased that trouble me! many are they that rise up against me.

3:2 มีคนเป็นอันมากที่กล่าวถึงจิตวิญญาณของข้าพระองค์ว่า “ไม่มีความช่วยเหลือสำหรับเขาในพระเจ้า” เซลาห์

3:2 Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Selah.

3:3 แต่พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ทรงเป็นโล่สำหรับข้าพระองค์ ทรงเป็นสง่าราศีของข้าพระองค์ และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ขึ้น

3:3 But thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.

3:4 ข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงสดับฟังข้าพเจ้าจากภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้ว เซลาห์

3:4 I cried unto the LORD with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah.

3:5 ข้าพเจ้าได้นอนลงและหลับไป ข้าพเจ้าได้ตื่นขึ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงค้ำจุนข้าพเจ้าไว้

3:5 I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me.

3:6 ข้าพเจ้าจะไม่กลัวคนเป็นหมื่น ๆ ซึ่งตั้งตนต่อสู้กับข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน

3:6 I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about.

3:7 ขอทรงลุกขึ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงตบแก้มของศัตรูทั้งปวงของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงทุบฟันของคนอธรรมทั้งปวงให้หัก

3:7 Arise, O LORD; save me, O my God: for thou hast smitten all mine enemies upon the cheek bone; thou hast broken the teeth of the ungodly.

3:8 ความรอดเป็นของพระเยโฮวาห์ ขอพระพรของพระองค์อยู่เหนือประชากรของพระองค์เถิด เซลาห์

3:8 Salvation belongeth unto the LORD: thy blessing is upon thy people. Selah.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope