กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 32 / Psalms 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ความเชื่อได้ปกปิดบาปของผู้ที่เชื่อ
เพลงสดุดีของดาวิด มัสคิลบทหนึ่ง

32:1 ผู้ซึ่งได้รับอภัยโทษการละเมิดของตนแล้วก็ได้รับพร ผู้ซึ่งบาปของเขาได้รับการกลบเกลื่อนแล้วนั้น

The Believer's Sins Covered by Faith
A psalm of David, A Maschil

32:1 Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.

32:2 บุคคลซึ่งพระเยโฮวาห์มิได้ทรงถือโทษความชั่วช้าก็ได้รับพร และผู้ซึ่งในจิตใจของเขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยม

32:2 Blessed is the man unto whom the LORD imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile.

32:3 เมื่อข้าพระองค์นิ่งเงียบ กระดูกทั้งหลายของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไปโดยการคร่ำครวญตลอดวันยังค่ำของข้าพระองค์

32:3 When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long.

32:4 เพราะทั้งวันทั้งคืนพระหัตถ์ของพระองค์ได้หนักอยู่บนข้าพระองค์ ความชุ่มชื่นของข้าพระองค์ก็เปลี่ยนเป็นความแห้งแล้งแห่งฤดูร้อน เซลาห์

32:4 For day and night thy hand was heavy upon me: my moisture is turned into the drought of summer. Selah.

32:5 ข้าพระองค์ได้ยอมรับรู้บาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ และความชั่วช้าของข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนไว้ ข้าพระองค์ได้ทูลว่า “ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดทั้งหลายของข้าพระองค์ต่อพระเยโฮวาห์” และพระองค์ได้ทรงยกโทษความชั่วช้าแห่งบาปของข้าพระองค์แล้ว เซลาห์

32:5 I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the LORD; and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah.

32:6 เพราะเหตุนี้ทุกคนที่ตามทางของพระเจ้าจะอธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาที่จะพบพระองค์ได้ แน่นอนในการไหลท่วมของน้ำมากมาย น้ำเหล่านั้นจะไม่มาถึงคนนั้น

32:6 For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found: surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him.

32:7 พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์ พระองค์จะทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากความยากลำบาก พระองค์จะทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยบรรดาเพลงแห่งการช่วยให้พ้น เซลาห์

32:7 Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.

32:8 เราจะสั่งสอนเจ้าและสอนเจ้าในทางที่เจ้าควรจะไป เราจะชี้นำเจ้าด้วยตาของเราเอง

32:8 I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go: I will guide thee with mine eye.

32:9 เจ้าทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนม้าหรือเหมือนล่อซึ่งไม่มีความเข้าใจ ซึ่งปากของพวกมันต้องถูกขวางด้วยเหล็กและบังเหียน เกรงว่าพวกมันจะเข้ามาใกล้เจ้า

32:9 Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding: whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee.

32:10 ความทุกข์เป็นอันมากจะมีแก่คนชั่ว แต่ผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์ ความเมตตาจะล้อมเขาไว้

32:10 Many sorrows shall be to the wicked: but he that trusteth in the LORD, mercy shall compass him about.

32:11 จงยินดีในพระเยโฮวาห์ และจงเปรมปรีดิ์เถิด ท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมเอ๋ย และจงโห่ร้องด้วยความชื่นบาน พวกท่านทุกคนที่มีใจเที่ยงตรง

32:11 Be glad in the LORD, and rejoice, ye righteous: and shout for joy, all ye that are upright in heart.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope