กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 66 / Psalms 66

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดกล่าวถึงความประเสริฐอันพิเศษของพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง บทเพลงหรือเพลงสดุดี

66:1 จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า พวกเจ้า แผ่นดินทั้งสิ้นเอ๋ย

David Declares God's Special Goodness
To the chief musician, A song or psalm

66:1 Make a joyful noise unto God, all ye lands:

66:2 จงร้องเพลงถวายพระเกียรติแห่งพระนามของพระองค์ จงทำให้คำสรรเสริญพระองค์เปี่ยมด้วยสง่าราศี

66:2 Sing forth the honour of his name: make his praise glorious.

66:3 จงทูลต่อพระเจ้าว่า “พระองค์ทรงน่าสะพรึงยิ่งนักในพระราชกิจทั้งหลายของพระองค์ โดยความยิ่งใหญ่แห่งฤทธานุภาพของพระองค์ บรรดาศัตรูของพระองค์จะนบนอบตัวต่อพระองค์

66:3 Say unto God, How terrible art thou in thy works! through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee.

66:4 แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะนมัสการพระองค์ และจะร้องเพลงถวายแด่พระองค์ เขาทั้งหลายจะร้องเพลงถวายแด่พระนามของพระองค์” เซลาห์

66:4 All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee; they shall sing to thy name. Selah.

66:5 จงมาและดูบรรดาพระราชกิจของพระเจ้า พระองค์ทรงน่าสะพรึงในพระราชกิจของพระองค์ต่อบุตรทั้งหลายของมนุษย์

66:5 Come and see the works of God: he is terrible in his doing toward the children of men.

66:6 พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนทะเลให้เป็นดินแห้ง เขาทั้งหลายได้เดินข้ามแม่น้ำไป ที่นั่นพวกเราได้เปรมปรีดิ์ในพระองค์

66:6 He turned the sea into dry land: they went through the flood on foot: there did we rejoice in him.

66:7 พระองค์ทรงครอบครองโดยอานุภาพของพระองค์เป็นนิตย์ พระเนตรของพระองค์เฝ้าดูบรรดาประชาชาติอยู่ อย่าให้คนมักกบฏยกย่องตัวเอง เซลาห์

66:7 He ruleth by his power for ever; his eyes behold the nations: let not the rebellious exalt themselves. Selah.

66:8 โอ ชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงสรรเสริญพระเจ้าของพวกเรา และจงทำให้ได้ยินเสียงสรรเสริญพระองค์

66:8 O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard:

66:9 ผู้ซึ่งทรงรักษาชีวิตของเราให้เป็นอยู่ และไม่ทรงยอมให้เท้าของพวกเราพลาด

66:9 Which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved.

66:10 โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงลองใจข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ได้ทรงทดลองข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนอย่างทดลองเงิน

66:10 For thou, O God, hast proved us: thou hast tried us, as silver is tried.

66:11 พระองค์ได้ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาในข่าย พระองค์ได้ทรงวางความทุกข์ยากไว้ที่บั้นเอวของข้าพระองค์ทั้งหลาย

66:11 Thou broughtest us into the net; thou laidst affliction upon our loins.

66:12 พระองค์ได้ทรงทำให้คนทั้งหลายขับขี่เหนือศีรษะของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ลุยไฟและลุยน้ำ แต่พระองค์ได้ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายมาสู่สถานที่อันอุดมสมบูรณ์

66:12 Thou hast caused men to ride over our heads; we went through fire and through water: but thou broughtest us out into a wealthy place.

66:13 ข้าพระองค์จะเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระองค์พร้อมด้วยบรรดาเครื่องเผาบูชา ข้าพระองค์จะทำตามคำปฏิญาณของข้าพระองค์ต่อพระองค์

66:13 I will go into thy house with burnt offerings: I will pay thee my vows,

66:14 ซึ่งริมฝีปากของข้าพระองค์ได้เอ่ยไว้ และซึ่งปากของข้าพระองค์ได้กล่าวไว้ ตอนที่ข้าพระองค์อยู่ในความทุกข์ยากลำบาก

66:14 Which my lips have uttered, and my mouth hath spoken, when I was in trouble.

66:15 ข้าพระองค์จะถวายบรรดาสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระองค์ พร้อมกับเครื่องหอมแห่งแกะตัวผู้ทั้งหลาย ข้าพระองค์จะถวายบรรดาวัวหนุ่มและแพะเป็นเครื่องบูชา เซลาห์

66:15 I will offer unto thee burnt sacrifices of fatlings, with the incense of rams; I will offer bullocks with goats. Selah.

66:16 จงมาและฟัง บรรดาคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเอ๋ย และข้าพเจ้าจะประกาศว่าพระองค์ได้ทรงกระทำอะไรบ้างเพื่อจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

66:16 Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul.

66:17 ข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์ด้วยปากของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงได้รับการยกย่องด้วยลิ้นของข้าพเจ้า

66:17 I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.

66:18 ถ้าข้าพเจ้าบ่มความชั่วช้าไว้ในใจของข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสดับฟังข้าพเจ้า

66:18 If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me:

66:19 แต่พระเจ้าทรงสดับฟังข้าพเจ้าแล้วอย่างแน่นอน พระองค์ทรงใส่พระทัยต่อเสียงแห่งคำอธิษฐานของข้าพเจ้าแล้ว

66:19 But verily God hath heard me; he hath attended to the voice of my prayer.

66:20 สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ซึ่งมิได้ทรงหันคำอธิษฐานของข้าพเจ้าไปเสีย หรือความเมตตาของพระองค์ไปเสียจากข้าพเจ้า

66:20 Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope