กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 52 / Psalms 52

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดขอบพระคุณ
ถึงหัวหน้านักร้อง มัสคิลบทหนึ่ง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อโดเอกคนเอโดมมาทูลซาอูลว่า “ดาวิดได้มาที่บ้านของอาหิเมเลค”

52:1 ไฉนเจ้าจึงโอ้อวดตัวเองในการประทุษร้าย โอ ผู้มีอำนาจ ความดีของพระเจ้าดำรงอยู่เสมอ

David Gives Thanks
To the chief musician, A Maschil, A psalm of David, when Doeg the Edomite came and told Saul, and said unto him, David is come to the house of Ahimelech

52:1 Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? the goodness of God endureth continually.

52:2 ลิ้นของเจ้าปองความชั่วร้ายทั้งหลาย เหมือนอย่างมีดโกนคม กระทำกิจอย่างหลอกลวง

52:2 Thy tongue deviseth mischiefs; like a sharp razor, working deceitfully.

52:3 เจ้ารักความชั่วมากกว่าความดี และการมุสามากกว่าการพูดความชอบธรรม เซลาห์

52:3 Thou lovest evil more than good; and lying rather than to speak righteousness. Selah.

52:4 เจ้ารักทุกคำที่เผาผลาญ โอ เจ้า ลิ้นที่เปี่ยมด้วยการหลอกลวง

52:4 Thou lovest all devouring words, O thou deceitful tongue.

52:5 พระเจ้าจะทรงทำลายเจ้าเสียเป็นนิตย์เช่นกัน พระองค์จะทรงเอาเจ้าไปเสียและทึ้งเจ้าออกจากที่อยู่อาศัยของเจ้า และจะทรงถอนรากเจ้าออกเสียจากแผ่นดินของคนเป็น เซลาห์

52:5 God shall likewise destroy thee for ever, he shall take thee away, and pluck thee out of thy dwelling place, and root thee out of the land of the living. Selah.

52:6 คนชอบธรรมจะเห็นและเกรงกลัวด้วย และจะหัวเราะเยาะเขา

52:6 The righteous also shall see, and fear, and shall laugh at him:

52:7 “ดูเถิด นี่คือผู้ที่ไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นกำลังของตน แต่ได้ไว้ใจในความอุดมสมบูรณ์แห่งความมั่งคั่งของเขา และได้เสริมกำลังตัวเองในความชั่วของเขา”

52:7 Lo, this is the man that made not God his strength; but trusted in the abundance of his riches, and strengthened himself in his wickedness.

52:8 แต่ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสดในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในความเมตตาของพระเจ้าเป็นนิตย์และเป็นนิตย์

52:8 But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever.

52:9 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์ เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำเช่นนั้น และข้าพระองค์จะรอคอยพระนามของพระองค์ เพราะพระนามนั้นประเสริฐต่อหน้าวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์

52:9 I will praise thee for ever, because thou hast done it: and I will wait on thy name; for it is good before thy saints.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope