กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 57 / Psalms 57

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การทูลขอของดาวิด
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่งของดาวิด เมื่อท่านหนีจากซาอูลไปอยู่ในถ้ำ

57:1 ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เพราะจิตใจของข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ใช่แล้ว ข้าพระองค์จะทำที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ให้อยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์ จนกว่าภัยอันตรายเหล่านี้จะผ่านพ้นไป

David's Complaint
To the chief musician, Altaschith, A Michtam of David, when he fled from Saul in the cave

57:1 Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast.

57:2 ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้าองค์ผู้สูงสุด ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทำการทั้งสิ้นให้สำเร็จเพื่อข้าพเจ้า

57:2 I will cry unto God most high; unto God that performeth all things for me.

57:3 พระองค์จะทรงส่งมาจากสวรรค์ และทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากการติเตียนของคนที่อยากกลืนข้าพเจ้าเสีย เซลาห์ พระเจ้าจะทรงส่งความเมตตาและความจริงของพระองค์ออกไป

57:3 He shall send from heaven, and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth.

57:4 จิตใจของข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางเหล่าสิงโต และข้าพเจ้านอนอยู่ท่ามกลางบรรดาคนที่ติดไฟ คือบุตรทั้งหลายของมนุษย์ ซึ่งฟันของพวกเขาเป็นบรรดาหอกและลูกธนู และลิ้นของพวกเขาคือดาบคม

57:4 My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword.

57:5 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย ขอสง่าราศีของพระองค์อยู่เหนือทั่วแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

57:5 Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory be above all the earth.

57:6 เขาทั้งหลายได้วางตาข่ายดักบรรดาย่างเท้าของข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าได้ค้อมลง พวกเขาได้ขุดบ่อไว้ตรงหน้าข้าพเจ้า พวกเขาก็ตกลงไปท่ามกลางบ่อนั้นเสียเอง เซลาห์

57:6 They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down: they have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah.

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
57:7 ใจของข้าพระองค์มั่นคง โอ ข้าแต่พระเจ้า ใจของข้าพระองค์มั่นคง ข้าพระองค์จะร้องเพลงและถวายคำสรรเสริญ

His Praise of God
57:7 My heart is fixed, O God, my heart is fixed: I will sing and give praise.

57:8 จงตื่นเถิด สง่าราศีของข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื่นเถิด พิณใหญ่และพิณเขาคู่เอ๋ย ข้าพเจ้าเองจะตื่นแต่เช้าตรู่

57:8 Awake up, my glory; awake, psaltery and harp: I myself will awake early.

57:9 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชน ข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายแด่พระองค์ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย

57:9 I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations.

57:10 เพราะความเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และความจริงของพระองค์สูงถึงบรรดาเมฆ

57:10 For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds.

57:11 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย ขอสง่าราศีของพระองค์อยู่เหนือทั่วแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

57:11 Be thou exalted, O God, above the heavens: let thy glory be above all the earth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope