กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 87 / Psalms 87

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สง่าราศีของอิสราเอลในอนาคต
เพลงสดุดีหรือบทเพลงของคณะโคราห์

87:1 รากฐานของพระองค์อยู่ในบรรดาภูเขาอันบริสุทธิ์

Future Glory of Israel
A psalm or song for the sons of Korah

87:1 His foundation is in the holy mountains.

87:2 พระเยโฮวาห์ทรงรักประตูทั้งหลายแห่งศิโยนมากกว่าที่อยู่อาศัยทั้งสิ้นของยาโคบ

87:2 The LORD loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob.

87:3 โอ นครของพระเจ้าเอ๋ย สิ่งต่าง ๆ อันเปี่ยมด้วยสง่าราศีถูกพูดถึงเกี่ยวกับเธอ เซลาห์

87:3 Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah.

87:4 เราจะกล่าวถึงราหับและบาบิโลนแก่บรรดาคนที่รู้จักเรา ดูเถิด ฟีลิสเตีย ไทระ และเอธิโอเปีย “คนนี้เกิดที่นั่น”

87:4 I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this man was born there.

87:5 และเกี่ยวกับศิโยนจะพูดว่า “คนนี้และคนนั้นเกิดในเธอ” และองค์ผู้สูงสุดเองจะทรงสถาปนาเธอไว้

87:5 And of Zion it shall be said, This and that man was born in her: and the highest himself shall establish her.

87:6 พระเยโฮวาห์จะทรงนับจำนวนคน เมื่อพระองค์ทรงบันทึกประชากรว่า “คนนี้เกิดที่นั่น” เซลาห์

87:6 The LORD shall count, when he writeth up the people, that this man was born there. Selah.

87:7 บรรดานักร้องและนักเล่นเครื่องดนตรีทั้งหลายเช่นกันจะอยู่ที่นั่น น้ำพุทั้งสิ้นของเราอยู่ในเจ้า

87:7 As well the singers as the players on instruments shall be there: all my springs are in thee.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope