กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 123 / Psalms 123

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

คนที่ตามทางของพระเจ้ามีความไว้เนื้อเชื่อใจในพระองค์
บทเพลงใช้แห่ขึ้น

123:1 ข้าพระองค์แหงนตาของข้าพระองค์ขึ้นดูพระองค์ โอ ข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย

The Godly Profess Their Confidence in God
A song of degrees

123:1 Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens.

123:2 ดูเถิด ตาของบรรดาผู้รับใช้มองดูมือนายของตนฉันใด และตาของสาวใช้มองดูมือนายหญิงของตนฉันใด ตาของข้าพเจ้าทั้งหลายก็คอยมองดูพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายจนกว่าพระองค์จะมีพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายฉันนั้น

123:2 Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress; so our eyes wait upon the LORD our God, until that he have mercy upon us.

123:3 ขอทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายเอือมระอาการหมิ่นประมาท

123:3 Have mercy upon us, O LORD, have mercy upon us: for we are exceedingly filled with contempt.

123:4 จิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเอือมระอาการเยาะเย้ยของคนทั้งหลายที่อยู่สบาย และการหมิ่นประมาทของคนหยิ่งยโส

123:4 Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope