กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 56 / Psalms 56

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโยนาเธเลมเรโคคิม มิคทามบทหนึ่งของดาวิด เมื่อชาวฟีลิสเตียจับท่านในเมืองกัท

56:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เพราะมนุษย์จะกลืนข้าพระองค์เสีย เขาต่อสู้และบีบบังคับข้าพระองค์วันยังค่ำ

David Complains against Enemies
To the chief musician upon Jonathelemrechokim, A Michtam of David, when the Philistines took him in Gath

56:1 Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.

56:2 พวกศัตรูของข้าพระองค์จะกลืนข้าพระองค์เสียวันยังค่ำ เพราะคนเหล่านั้นที่ต่อสู้ข้าพระองค์มีจำนวนมาก โอ ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุด

56:2 Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.

56:3 เวลาใดที่ข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์

56:3 What time I am afraid, I will trust in thee.

56:4 ในพระเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ ในพระเจ้า ข้าพระองค์ได้ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่าเนื้อหนังสามารถกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้

56:4 In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.

56:5 ทุกวันเขาทั้งหลายบิดเบือนบรรดาถ้อยคำของข้าพระองค์ ความคิดทั้งสิ้นของพวกเขาล้วนมุ่งร้ายต่อข้าพระองค์

56:5 Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.

56:6 พวกเขารวมตัวกัน พวกเขาซุ่มตัวอยู่ พวกเขาเฝ้าดูย่างเท้าทั้งหลายของข้าพระองค์ เมื่อพวกเขาซุ่มคอยเอาชีวิตของข้าพระองค์

56:6 They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.

56:7 พวกเขาจะหนีพ้นโดยความชั่วช้าหรือ ขอทรงเหวี่ยงคนเหล่านั้นลงด้วยพระพิโรธของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า

56:7 Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God.

56:8 พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ ขอทรงเก็บน้ำตาทั้งหลายของข้าพระองค์ใส่ไว้ในขวดของพระองค์ น้ำตาเหล่านั้นไม่อยู่ในหนังสือของพระองค์แล้วหรือ

56:8 Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?

ดาวิดไว้เนื้อเชื่อใจในพระเจ้า
56:9 เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ก็จะหันกลับไป ข้าพระองค์ทราบเช่นนี้เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ฝ่ายข้าพระองค์

His Confidence in God
56:9 When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.

56:10 ในพระเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ ในพระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์

56:10 In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word.

56:11 ในพระเจ้า ข้าพระองค์ได้ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่ามนุษย์สามารถกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้

56:11 In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.

56:12 ข้าพระองค์จะกระทำตามที่ข้าพระองค์ได้ปฏิญาณไว้นั้น โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะถวายคำสรรเสริญแด่พระองค์

56:12 Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.

56:13 เพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตของข้าพระองค์ให้พ้นจากความตายแล้ว พระองค์จะไม่ทรงช่วยเท้าของข้าพระองค์ให้พ้นจากการล้มหรือ เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าในความสว่างแห่งบรรดาคนเป็น

56:13 For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope