กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 14 / Psalms 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

คนโง่ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและมนุษย์ธรรมดา
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

14:1 คนโง่ได้พูดในใจของตนว่า “ไม่มีพระเจ้า” เขาทั้งหลายก็เลวทราม พวกเขาได้กระทำกิจการต่าง ๆ อันน่าสะอิดสะเอียน ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี

The Atheist Fool and the Natural Man
To the chief musician, A psalm of David

14:1 The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good.

14:2 พระเยโฮวาห์ทรงมองลงมาจากสวรรค์แล้ว ดูบุตรทั้งหลายของมนุษย์ เพื่อจะดูว่ามีผู้ใดบ้างไหมที่เข้าใจและแสวงหาพระเจ้า

14:2 The LORD looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, and seek God.

14:3 เขาทั้งหลายก็หลงเจิ่นไปหมด เขาทั้งหลายก็กลายเป็นสิ่งสกปรกด้วยกันทั้งสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี ไม่ ไม่มีเลย

14:3 They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.

14:4 บรรดาผู้ที่กระทำความชั่วช้าไม่มีความรู้หรือ ผู้ที่กินประชากรของเราเหมือนอย่างที่พวกเขากินขนมปัง และไม่ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์

14:4 Have all the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread, and call not upon the LORD.

14:5 ณ ที่นั่น เขาทั้งหลายอยู่ในความสยดสยองยิ่งนัก เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับชั่วอายุของผู้ชอบธรรม

14:5 There were they in great fear: for God is in the generation of the righteous.

14:6 เจ้าทั้งหลายได้ทำให้คำปรึกษาของคนยากจนได้รับความอับอาย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขา

14:6 Ye have shamed the counsel of the poor, because the LORD is his refuge.

14:7 โอ ขอให้การช่วยให้รอดของอิสราเอลมาจากศิโยนเถิด เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงให้พวกเชลยแห่งประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะเปรมปรีดิ์ และอิสราเอลจะยินดี

14:7 Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! when the LORD bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope