กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 110 / Psalms 110

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

พระเยโฮวาห์ประทานให้กษัตริย์มีอำนาจครอบครอง
เพลงสดุดีของดาวิด

110:1 พระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า “ท่านจงนั่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเรากระทำให้บรรดาศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน”

The Lord Gives Dominion to the King
A psalm of David

110:1 The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool.

110:2 พระเยโฮวาห์จะทรงใช้คทาทรงฤทธิ์ของพระองค์ออกมาจากศิโยน ขอพระองค์ทรงครอบครองท่ามกลางบรรดาศัตรูของพระองค์เถิด

110:2 The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies.

110:3 ชนชาติของพระองค์จะเต็มใจในวันแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ด้วยความงามแห่งความบริสุทธิ์จากครรภ์ของอรุโณทัย พระองค์ทรงมีน้ำค้างแห่งวัยหนุ่มของพระองค์

110:3 Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning: thou hast the dew of thy youth.

110:4 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่กลับพระทัย “ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของเมลคีเซเดค”

110:4 The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek.

110:5 องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์จะทรงฟาดฟันบรรดากษัตริย์ในวันแห่งพระพิโรธของพระองค์

110:5 The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath.

110:6 พระองค์จะทรงพิพากษาท่ามกลางบรรดาประชาชาติ พระองค์จะทรงกระทำให้สถานที่ต่าง ๆ เต็มไปด้วยซากศพทั้งหลาย พระองค์จะทรงกระทำเหล่าประมุขที่อยู่เหนือหลายประเทศให้บาดเจ็บ

110:6 He shall judge among the heathen, he shall fill the places with the dead bodies; he shall wound the heads over many countries.

110:7 พระองค์จะทรงดื่มจากลำธารข้างทาง ฉะนั้นพระองค์จะทรงยกพระเศียรขึ้น

110:7 He shall drink of the brook in the way: therefore shall he lift up the head.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope