กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 35 / Psalms 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอความปลอดภัย
เพลงสดุดีของดาวิด

35:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสู้ความเพื่อข้าพระองค์กับคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับข้าพระองค์ ขอทรงสู้รบกับบรรดาคนที่สู้รบกับข้าพระองค์

David Prays for Safety
A psalm of David

35:1 Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me.

35:2 ขอทรงถือโล่และดั้ง และทรงลุกขึ้นเพื่อช่วยข้าพระองค์

35:2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help.

35:3 ขอทรงชักหอกด้วย และขอทรงสกัดทางขัดขวางบรรดาคนที่ข่มเหงข้าพระองค์ ขอตรัสกับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ว่า “เราเป็นความรอดของเจ้า”

35:3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation.

35:4 ขอให้คนเหล่านั้นที่จ้องเอาชีวิตของข้าพระองค์นั้นสับสนและอับอาย ขอให้บรรดาคนที่คิดปองร้ายต่อข้าพระองค์นั้นถูกทำให้หันกลับไปเสียและถูกนำไปสู่ความสับสน

35:4 Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt.

35:5 ขอให้เขาทั้งหลายเป็นเหมือนอย่างแกลบต่อหน้าลม และขอให้ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ขับไล่พวกเขาไป

35:5 Let them be as chaff before the wind: and let the angel of the LORD chase them.

35:6 ขอให้ทางของเขามืดและลื่น และขอให้ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ข่มเหงพวกเขา

35:6 Let their way be dark and slippery: and let the angel of the LORD persecute them.

35:7 เพราะโดยไม่มีเหตุเขาทั้งหลายได้ซ่อนข่ายของพวกเขาไว้เพื่อดักข้าพระองค์ ซึ่งโดยไม่มีเหตุพวกเขาได้ขุดหลุมพรางไว้เพื่อเอาชีวิตของข้าพระองค์

35:7 For without cause have they hid for me their net in a pit, which without cause they have digged for my soul.

35:8 ขอให้ความพินาศมาถึงเขาอย่างไม่รู้ตัว และขอให้ข่ายของเขาที่เขาได้ซ่อนไว้นั้นดักจับตัวเขาเอง ขอให้เขาตกลงในความพินาศนั้นเอง

35:8 Let destruction come upon him at unawares; and let his net that he hath hid catch himself: into that very destruction let him fall.

35:9 และจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะปรีดาปราโมทย์ในพระเยโฮวาห์ จิตวิญญาณนั้นจะเปรมปรีดิ์ในการช่วยให้รอดของพระองค์

35:9 And my soul shall be joyful in the LORD: it shall rejoice in his salvation.

35:10 กระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มีผู้ใดเหมือนอย่างพระองค์ ผู้ทรงช่วยคนยากจนให้พ้นจากผู้ที่เข้มแข็งเกินกำลังของเขา ใช่แล้ว คนยากจนและคนขัดสนจากผู้ที่ปล้นเขา”

35:10 All my bones shall say, LORD, who is like unto thee, which deliverest the poor from him that is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that spoileth him?

35:11 บรรดาพยานเท็จได้ลุกขึ้น พวกเขาได้กล่าวหาข้าพระองค์ด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่ข้าพระองค์ไม่ทราบ

35:11 False witnesses did rise up; they laid to my charge things that I knew not.

35:12 พวกเขาสนองข้าพระองค์ด้วยความชั่วร้ายเพื่อตอบแทนความดี เพื่อทำให้จิตใจของข้าพระองค์ตรอมตรม

35:12 They rewarded me evil for good to the spoiling of my soul.

35:13 แต่สำหรับข้าพระองค์ เมื่อพวกเขาป่วยเสื้อผ้าของข้าพระองค์คือผ้ากระสอบ ข้าพระองค์ได้ข่มจิตวิญญาณของตนด้วยการอดอาหาร และการอธิษฐานของข้าพระองค์ได้กลับมาสู่อกของข้าพระองค์เอง

35:13 But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth: I humbled my soul with fasting; and my prayer returned into mine own bosom.

35:14 ข้าพระองค์ได้ประพฤติตัวราวกับว่าเขาเป็นเพื่อนของข้าพระองค์หรือเป็นพี่น้องของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้โน้มตังลงด้วยความเศร้าโศกเหมือนอย่างคนที่คร่ำครวญเพื่อมารดาของตน

35:14 I behaved myself as though he had been my friend or brother: I bowed down heavily, as one that mourneth for his mother.

35:15 แต่พวกเขาได้ปีติยินดีเนื่องด้วยความทุกข์ลำบากของข้าพระองค์ และชุมนุมกันด้วยกัน ใช่แล้ว พวกนักเลงหัวไม้ได้รวบรวมกันต่อสู้กับข้าพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ทราบเรื่องนี้ พวกเขาได้ฉีกข้าพระองค์และไม่หยุดเลย

35:15 But in mine adversity they rejoiced, and gathered themselves together: yea, the abjects gathered themselves together against me, and I knew it not; they did tear me, and ceased not:

35:16 พร้อมกับพวกคนเยาะเย้ยที่หน้าซื่อใจคดในการเลี้ยงต่าง ๆ เขาทั้งหลายได้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของตนใส่ข้าพระองค์

35:16 With hypocritical mockers in feasts, they gnashed upon me with their teeth.

35:17 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทอดพระเนตรเมินเฉยอีกนานเท่าใด ขอทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้พ้นจากการทำลายล้างของพวกเขา ขอทรงช่วยที่รักของข้าพระองค์จากหมู่สิงโต

35:17 Lord, how long wilt thou look on? rescue my soul from their destructions, my darling from the lions.

35:18 ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ในที่ชุมนุมชนใหญ่ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางคนเป็นอันมาก

35:18 I will give thee thanks in the great congregation: I will praise thee among much people.

35:19 ขออย่าให้คนเหล่านั้นที่เป็นศัตรูของข้าพระองค์อย่างอยุติธรรมมีความเปรมปรีดิ์เหนือข้าพระองค์ ทั้งขออย่าให้บรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุได้ขยิบตา

35:19 Let not them that are mine enemies wrongfully rejoice over me: neither let them wink with the eye that hate me without a cause.

35:20 เพราะเขาทั้งหลายไม่พูดอย่างสันติ แต่พวกเขาคิดค้นเรื่องหลอกลวงต่าง ๆ ต่อสู้บรรดาคนที่สงบเงียบในแผ่นดิน

35:20 For they speak not peace: but they devise deceitful matters against them that are quiet in the land.

35:21 ใช่แล้ว พวกเขาได้อ้าปากกว้างใส่ข้าพระองค์ และพูดว่า “อ้าฮา อ้าฮา ตาของพวกเราได้เห็นสิ่งนั้นแล้ว”

35:21 Yea, they opened their mouth wide against me, and said, Aha, aha, our eye hath seen it.

ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าต่อสู้กับพวกศัตรูของท่าน
35:22 พระองค์ได้ทอดพระเนตรสิ่งนี้แล้ว โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงนิ่งเสีย โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงอยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์

He Incites God against His Enemies
35:22 This thou hast seen, O LORD: keep not silence: O Lord, be not far from me.

35:23 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ และองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงลุกขึ้น และตื่นขึ้นเพื่อเห็นแก่คดีของข้าพระองค์ คือเพื่อเห็นแก่เรื่องของข้าพระองค์เถิด

35:23 Stir up thyself, and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord.

35:24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงให้ความยุติธรรมแก่ข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของพระองค์ และขออย่าให้พวกเขาเปรมปรีดิ์เหนือข้าพระองค์

35:24 Judge me, O LORD my God, according to thy righteousness; and let them not rejoice over me.

35:25 ขออย่าให้เขาทั้งหลายพูดในใจของตนว่า “ฮ้า พวกเราอยากให้เป็นแบบนั้นจริง ๆ” ขออย่าให้พวกเขากล่าวว่า “พวกเราได้กลืนเขาเสียแล้ว”

35:25 Let them not say in their hearts, Ah, so would we have it: let them not say, We have swallowed him up.

35:26 ขอให้พวกเขาได้อับอายและถูกนำมาสู่ความสับสนด้วยกัน คือผู้ที่เปรมปรีดิ์เนื่องด้วยความลำเค็ญของข้าพระองค์ ขอให้พวกเขาได้สวมความอับอายและความเสื่อมเกียรติ คือผู้ที่อวดตัวต่อสู้ข้าพระองค์

35:26 Let them be ashamed and brought to confusion together that rejoice at mine hurt: let them be clothed with shame and dishonour that magnify themselves against me.

35:27 ขอให้คนเหล่านั้นโห่ร้องด้วยความชื่นบานและยินดี คือผู้ที่เห็นชอบในเหตุอันชอบธรรมของข้าพระองค์ ใช่แล้ว ขอให้เขาทั้งหลายกล่าวอยู่เสมอว่า “ขอให้พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่ยกย่อง ผู้ทรงมีความปีติยินดีในความเจริญของผู้รับใช้ของพระองค์”

35:27 Let them shout for joy, and be glad, that favour my righteous cause: yea, let them say continually, Let the LORD be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant.

35:28 และลิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์ และถึงการสรรเสริญพระองค์วันยังค่ำ

35:28 And my tongue shall speak of thy righteousness and of thy praise all the day long.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope