กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 140 / Psalms 140

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้พ้น
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

140:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชั่วร้าย ขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณ

David Prays for Deliverance
To the chief musician, A psalm of David

140:1 Deliver me, O LORD, from the evil man: preserve me from the violent man;

140:2 ผู้ซึ่งคิดการปองร้ายทั้งหลายอยู่ในจิตใจของพวกเขา และรวมตัวกันอยู่เสมอเพื่อทำสงคราม

140:2 Which imagine mischiefs in their heart; continually are they gathered together for war.

140:3 พวกเขาทำลิ้นของตนให้คมเหมือนอย่างงู พิษของงูพิษอยู่ภายใต้ริมฝีปากของพวกเขา เซลาห์

140:3 They have sharpened their tongues like a serpent; adders' poison is under their lips. Selah.

140:4 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้พ้นจากมือของคนชั่ว ขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณ ผู้ซึ่งตั้งใจที่จะคว่ำการไปมาทั้งหลายของข้าพระองค์

140:4 Keep me, O LORD, from the hands of the wicked; preserve me from the violent man; who have purposed to overthrow my goings.

140:5 พวกคนหยิ่งยโสได้ซ่อนบ่วงแร้วและเชือกไว้ดักข้าพระองค์ พวกเขาได้กางตาข่ายที่ข้างทาง พวกเขาได้วางกับดักสำหรับข้าพระองค์ เซลาห์

140:5 The proud have hid a snare for me, and cords; they have spread a net by the wayside; they have set gins for me. Selah.

140:6 ข้าพเจ้าได้ทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงสดับฟังเสียงแห่งการวิงวอนทั้งหลายของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์

140:6 I said unto the LORD, Thou art my God: hear the voice of my supplications, O LORD.

140:7 โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นกำลังแห่งความรอดของข้าพระองค์ พระองค์ทรงคลุมศีรษะของข้าพระองค์ไว้ในวันแห่งการสู้รบ

140:7 O GOD the Lord, the strength of my salvation, thou hast covered my head in the day of battle.

140:8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงอนุมัติตามบรรดาความปรารถนาของคนชั่ว ขออย่าให้การคิดปองร้ายของเขาคืบหน้าไป เกรงว่าพวกเขาจะยกตัวเองขึ้น เซลาห์

140:8 Grant not, O LORD, the desires of the wicked: further not his wicked device; lest they exalt themselves. Selah.

140:9 สำหรับศีรษะของคนทั้งหลายที่ล้อมข้าพระองค์ไว้นั้น ขอให้การประทุษร้ายแห่งริมฝีปากของพวกเขาเองคลุมพวกเขาไว้

140:9 As for the head of those that compass me about, let the mischief of their own lips cover them.

140:10 ขอให้บรรดาถ่านที่ลุกอยู่ตกใส่พวกเขา ขอให้พวกเขาถูกทิ้งลงไปในไฟ ลงไปในหลุมลึกทั้งหลาย เพื่อพวกเขาจะขึ้นมาไม่ได้อีก

140:10 Let burning coals fall upon them: let them be cast into the fire; into deep pits, that they rise not up again.

140:11 ขออย่าให้คนพูดชั่วร้ายถูกสถาปนาไว้ในแผ่นดินโลก ความชั่วร้ายจะล่าคนทารุณเพื่อที่จะคว่ำเขา”

140:11 Let not an evil speaker be established in the earth: evil shall hunt the violent man to overthrow him.

140:12 ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์จะทรงรักษาความเที่ยงธรรมของคนที่ทุกข์ยาก และความยุติธรรมของคนยากจน

140:12 I know that the LORD will maintain the cause of the afflicted, and the right of the poor.

140:13 แน่นอนคนชอบธรรมจะถวายคำขอบพระคุณแด่พระนามของพระองค์ คนเที่ยงธรรมจะอาศัยอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

140:13 Surely the righteous shall give thanks unto thy name: the upright shall dwell in thy presence.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope