กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 7 / Psalms 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดอธิษฐานเรื่องการประสงค์ร้ายของพวกศัตรู
ชิกกาโยนของดาวิดซึ่งท่านร้องถวายพระเยโฮวาห์เกี่ยวกับคำพูดของคูชคนเบนยามิน

7:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ข่มเหงข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น

David Prays against the Malice of His Enemies
A Shiggaion of David, which he sang unto the LORD, concerning the words of Cush the Benjamite

7:1 O LORD my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me:

7:2 เกรงว่าเขาจะฉีกจิตวิญญาณของข้าพระองค์เสียอย่างสิงโต โดยทึ้งมันออกเป็นชิ้น ๆ ขณะเมื่อไม่มีผู้ใดช่วยให้พ้นได้

7:2 Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.

7:3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งนี้ ถ้ามีความชั่วช้าอยู่ในมือของข้าพระองค์

7:3 O LORD my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands;

7:4 ถ้าข้าพระองค์ตอบแทนความชั่วร้ายแก่ผู้ที่เคยอยู่อย่างสันติกับข้าพระองค์ (ใช่แล้ว ข้าพระองค์ได้ช่วยผู้ที่เป็นศัตรูของข้าพระองค์โดยปราศจากเหตุผลให้รอดพ้นไป)

7:4 If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:)

7:5 ขอให้ศัตรูข่มเหงจิตวิญญาณของข้าพระองค์ และยึดจิตวิญญาณนั้นไว้ ใช่แล้ว ให้เขาเหยียบย่ำชีวิตของข้าพระองค์ลงบนแผ่นดิน และวางเกียรติยศของข้าพระองค์ไว้ในผงคลีดิน เซลาห์

7:5 Let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honour in the dust. Selah.

7:6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์ ขอทรงยกพระองค์เองขึ้นเพราะเหตุความเดือดดาลของบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ และขอทรงตื่นขึ้นเพื่อข้าพระองค์สู่การพิพากษาที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแล้ว

7:6 Arise, O LORD, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded.

7:7 ดังนั้น ชุมนุมชนแห่งประชาชนจะมาอยู่รอบพระองค์ เพราะเห็นแก่ชุมนุมชนนั้นขอพระองค์เสด็จกลับไปประทับบนที่สูง

7:7 So shall the congregation of the people compass thee about: for their sakes therefore return thou on high.

7:8 พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาประชาชนนี้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิพากษาข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ และตามความสัตย์สุจริตซึ่งมีอยู่ในข้าพระองค์

7:8 The LORD shall judge the people: judge me, O LORD, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.

7:9 โอ ขอให้ความชั่วของคนชั่วมาถึงที่สิ้นสุด แต่ขอทรงสถาปนาคนชอบธรรมไว้ เพราะพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมทรงทดลองจิตใจและความคิดทั้งหลาย

7:9 Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins.

7:10 การป้องกันข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงช่วยคนใจเที่ยงธรรมให้รอด

7:10 My defence is of God, which saveth the upright in heart.

7:11 พระเจ้าทรงพิพากษาคนชอบธรรม และพระเจ้าพระพิโรธต่อคนชั่วทุกวัน

7:11 God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day.

7:12 ถ้ามนุษย์คนใดไม่กลับใจ พระองค์จะทรงลับคมดาบของพระองค์ พระองค์ทรงโก่งธนูของพระองค์แล้ว และเตรียมมันไว้พร้อม

7:12 If he turn not, he will whet his sword; he hath bent his bow, and made it ready.

7:13 พระองค์ทรงเตรียมบรรดาเครื่องอาวุธแห่งความตายไว้สำหรับเขาด้วย พระองค์ทรงกำหนดบรรดาลูกธนูของพระองค์ไว้ต่อสู้ผู้ข่มเหงเหล่านั้น

7:13 He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors.

7:14 ดูเถิด เขาก่อความชั่วช้าขึ้นแล้ว และได้ปฏิสนธิการประทุษร้ายและได้คลอดการมุสาออกมา

7:14 Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood.

7:15 เขาทำหลุมพรางและขุดมันไว้ และตกลงไปในท้องร่องที่เขาทำไว้นั้น

7:15 He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made.

7:16 การประทุษร้ายของเขาจะกลับมาอยู่บนศีรษะของเขาเอง และความทารุณของเขาจะลงมาบนกบาลของเขาเอง

7:16 His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate.

7:17 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ตามความชอบธรรมของพระองค์ และจะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระเยโฮวาห์ผู้สูงสุด

7:17 I will praise the LORD according to his righteousness: and will sing praise to the name of the LORD most high.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope