กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 62 / Psalms 62

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดวางใจในพระเจ้าแต่ผู้เดียว
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองเยดูธูน เพลงสดุดีของดาวิด

62:1 แน่นอนจิตใจของข้าพเจ้าคอยท่าพระเจ้า ความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์

David Trusts Only in God
To the chief musician, to Jeduthun, A psalm of David

62:1 Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.

62:2 พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาของข้าพะเจ้าและเป็นความรอดของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวใหญ่โต

62:2 He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.

62:3 พวกเจ้าจะคิดการประทุษร้ายต่อคนอื่นนานสักเท่าใด พวกเจ้าทุกคนจะถูกสังหาร พวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างกำแพงที่เอียงและจะเป็นเหมือนอย่างรั้วที่โยกเยก

62:3 How long will ye imagine mischief against a man? ye shall be slain all of you: as a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence.

62:4 พวกเขาปรึกษากันเพียงแต่เพื่อจะผลักท่านลงมาจากความล้ำเลิศของท่าน พวกเขาชื่นชมยินดีในความเท็จ พวกเขาอวยพรด้วยปากของตน แต่พวกเขาสาปแช่งอยู่ภายใน เซลาห์

62:4 They only consult to cast him down from his excellency: they delight in lies: they bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah.

62:5 จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย เจ้าจงคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว เพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์

62:5 My soul, wait thou only upon God; for my expectation is from him.

62:6 พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาของข้าพเจ้าและเป็นความรอดของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว

62:6 He only is my rock and my salvation: he is my defence; I shall not be moved.

62:7 ความรอดของข้าพเจ้าและสง่าราศีของข้าพเจ้าอยู่ในพระเจ้า ศิลาแห่งกำลังของข้าพเจ้าและที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าอยู่ในพระเจ้า

62:7 In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.

62:8 จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา พวกท่าน ประชาชนเอ๋ย จงระบายความในใจของพวกท่านต่อพระพักตร์พระองค์ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยสำหรับเราทั้งหลาย เซลาห์

62:8 Trust in him at all times; ye people, pour out your heart before him: God is a refuge for us. Selah.

62:9 แน่นอน คนฐานะต่ำก็เป็นสิ่งไร้สาระ และคนฐานะสูงก็เป็นความเท็จ เมื่อวางลงบนตาชั่ง พวกเขารวมด้วยกันก็ยังเบากว่าสิ่งไร้สาระ

62:9 Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie: to be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity.

62:10 อย่าวางใจในการบีบบังคับ และอย่าหวังเปล่าในการปล้น ถ้าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น อย่าวางใจของพวกท่านในสิ่งเหล่านั้น

62:10 Trust not in oppression, and become not vain in robbery: if riches increase, set not your heart upon them.

62:11 พระเจ้าตรัสครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งแล้วว่า ฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้า

62:11 God hath spoken once; twice have I heard this; that power belongeth unto God.

62:12 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความเมตตาเป็นของพระองค์ด้วย เพราะพระองค์ทรงสนองแก่มนุษย์ทุกคนตามการงานของเขา

62:12 Also unto thee, O Lord, belongeth mercy: for thou renderest to every man according to his work.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope