กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 85 / Psalms 85

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

นักแต่งสดุดีทูลขอพระเมตตาดังเดิม
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์

85:1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้โปรดปรานแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ได้ทรงให้พวกเชลยของยาโคบกลับสู่สภาพดี

The Psalmist Prays for Former Mercies
To the chief musician, A psalm for the sons of Korah

85:1 LORD, thou hast been favourable unto thy land: thou hast brought back the captivity of Jacob.

85:2 พระองค์ได้ทรงยกโทษความชั่วช้าแห่งประชากรของพระองค์เสีย พระองค์ได้ทรงปกปิดบาปทั้งสิ้นของพวกเขา เซลาห์

85:2 Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. Selah.

85:3 พระองค์ได้ทรงนำพระพิโรธทั้งสิ้นของพระองค์ไปเสีย พระองค์ได้ทรงหันพระองค์เองไปเสียจากความดุร้ายแห่งความกริ้วของพระองค์

85:3 Thou hast taken away all thy wrath: thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger.

85:4 โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับมาอีก และทำให้ความกริ้วของพระองค์ต่อข้าพระองค์ทั้งหลายสิ้นสุดลง

85:4 Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease.

85:5 พระองค์จะกริ้วต่อข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิตย์หรือ พระองค์จะทรงให้ความกริ้วของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุหรือ

85:5 Wilt thou be angry with us for ever? wilt thou draw out thine anger to all generations?

85:6 พระองค์จะไม่ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายฟื้นขึ้นอีกหรือ เพื่อประชากรของพระองค์จะได้เปรมปรีดิ์ในพระองค์

85:6 Wilt thou not revive us again: that thy people may rejoice in thee?

85:7 ขอทรงสำแดงความเมตตาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และขอประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

85:7 Shew us thy mercy, O LORD, and grant us thy salvation.

ความมั่นใจในความดีเลิศของพระเจ้า
85:8 ข้าพเจ้าจะฟังสิ่งที่พระเจ้าพระเยโฮวาห์จะตรัส เพราะพระองค์จะตรัสความสันติแก่ประชากรของพระองค์ และแก่บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ แต่อย่าให้เขาทั้งหลายหันกลับไปสู่ความโง่เขลาอีก

Confidence in God's Goodness
85:8 I will hear what God the LORD will speak: for he will speak peace unto his people, and to his saints: but let them not turn again to folly.

85:9 แน่นอน ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนทั้งหลายที่เกรงกลัวพระองค์ เพื่อสง่าราศีจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราทั้งหลาย

85:9 Surely his salvation is nigh them that fear him; that glory may dwell in our land.

85:10 ความเมตตาและความจริงได้พบกัน ความชอบธรรมและสันติภาพได้จุบกันและกัน

85:10 Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other.

85:11 ความจริงจะงอกขึ้นมาจากแผ่นดิน และความชอบธรรมจะมองลงมาจากสวรรค์

85:11 Truth shall spring out of the earth; and righteousness shall look down from heaven.

85:12 ใช่แล้ว พระเยโฮวาห์จะประทานสิ่งที่ดี และแผ่นดินของเราทั้งหลายจะเกิดผลของมัน

85:12 Yea, the LORD shall give that which is good; and our land shall yield her increase.

85:13 ความชอบธรรมจะนำหน้าพระองค์ และจะตั้งเราทั้งหลายไว้ในมรรคาแห่งรอยพระบาทของพระองค์

85:13 Righteousness shall go before him; and shall set us in the way of his steps.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope