กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 8 / Psalms 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

พระราชกิจและความรักของพระเจ้ายกย่องสง่าราศีของพระองค์
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองกิททีธ เพลงสดุดีของดาวิด

8:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก ผู้ทรงตั้งสง่าราศีของพระองค์ไว้เหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย

God's Glory Magnified by His Works and Love
To the chief musician upon Gittith, A psalm of David

8:1 O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

8:2 จากปากของพวกเด็กทารกและพวกเด็กที่ยังดูดนม พระองค์ทรงตั้งกำลังเพราะเหตุบรรดาศัตรูของพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงระงับยับยั้งศัตรูและผู้ทำการแก้แค้น

8:2 Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.

8:3 เมื่อข้าพระองค์พิจารณาดูฟ้าสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์ เป็นผลงานแห่งนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่าง ๆ ซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้

8:3 When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;

8:4 มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงสนพระทัยในเขา และบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเขา

8:4 What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

8:5 เพราะพระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว และประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขา

8:5 For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

8:6 พระองค์ได้ทรงทำให้เขาครอบครองบรรดาผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาแล้ว

8:6 Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

8:7 ฝูงแกะและฝูงวัวตัวผู้ทั้งสิ้น ใช่แล้ว และบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่ง

8:7 All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;

8:8 บรรดานกในอากาศและปลาในทะเล และสิ่งใดก็ตามที่ผ่านเข้าในวิถีเหล่านั้นแห่งทะเลทั้งหลาย

8:8 The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.

8:9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก

8:9 O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope