กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 78 / Psalms 78

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

คนอิสราเอลจะสอนลูกหลานเรื่องความดีเลิศของพระเจ้า
มัสคิลบทหนึ่งของอาสาฟ

78:1 โอ ประชาชนของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเงี่ยหูฟังกฎของข้าพเจ้า จงเอียงหูของท่านทั้งหลายฟังบรรดาถ้อยคำแห่งปากของข้าพเจ้า

Israelites to Teach Their Children about God's Goodness
A Maschil of Asaph

78:1 Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth.

78:2 ข้าพเจ้าจะอ้าปากของข้าพเจ้าโดยกล่าวคำอุปมา ข้าพเจ้าจะกล่าวบรรดาคำลึกลับแห่งสมัยโบราณ

78:2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

78:3 ซึ่งเราทั้งหลายได้ยินและได้ทราบ และบรรพบุรุษของพวกเราได้บอกพวกเราแล้ว

78:3 Which we have heard and known, and our fathers have told us.

78:4 เราทั้งหลายจะไม่ซ่อนสิ่งเหล่านั้นไว้จากลูกหลานของพวกเขา โดยสำแดงแก่ชั่วอายุที่จะมาถึงบรรดาการสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ และฤทธานุภาพของพระองค์ และบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำแล้ว

78:4 We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the LORD, and his strength, and his wonderful works that he hath done.

78:5 เพราะพระองค์ได้ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ในยาโคบ และได้ทรงแต่งตั้งพระราชบัญญัติไว้ในอิสราเอล ซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของพวกเราว่า พวกเขาควรแจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของพวกเขา

78:5 For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children:

78:6 เพื่อชั่วอายุที่จะมาจะทราบเรื่องราวเหล่านั้น คือลูกหลานที่จะเกิดมา ผู้ซึ่งจะลุกขึ้นและประกาศสิ่งเหล่านั้นแก่ลูกหลานของพวกเขา

78:6 That the generation to come might know them, even the children which should be born; who should arise and declare them to their children:

78:7 เพื่อเขาทั้งหลายจะตั้งความหวังของพวกเขาไว้ในพระเจ้า และไม่ลืมบรรดาพระราชกิจของพระเจ้า แต่รักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ไว้

78:7 That they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments:

78:8 และเพื่อพวกเขาจะไม่เป็นเหมือนอย่างบรรพบุรุษของพวกเขา ชั่วอายุที่ดื้อดึงและมักกบฏ ชั่วอายุที่ไม่ได้ตั้งจิตใจของพวกเขาไว้อย่างถูกต้อง และผู้ซึ่งจิตวิญญาณของพวกเขาไม่มั่นคงกับพระเจ้า

78:8 And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation; a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not stedfast with God.

78:9 คนเอฟราอิม มีอาวุธพร้อมและถือคันธนูทั้งหลาย ได้หันกลับในวันแห่งการสู้รบ

78:9 The children of Ephraim, being armed, and carrying bows, turned back in the day of battle.

78:10 เขาทั้งหลายไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้า และได้ปฏิเสธที่จะดำเนินในพระราชบัญญัติของพระองค์

78:10 They kept not the covenant of God, and refused to walk in his law;

78:11 และได้ลืมบรรดาพระราชกิจของพระองค์ และการมหัศจรรย์ทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงสำแดงแก่พวกเขาแล้ว

78:11 And forgat his works, and his wonders that he had shewed them.

78:12 พระองค์ได้ทรงกระทำพระราชกิจอันมหัศจรรย์ท่ามกลางสายตาของบรรพบุรุษของพวกเขา ในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ในไร่นาแห่งโศอัน

78:12 Marvellous things did he in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan.

78:13 พระองค์ได้ทรงแยกทะเล และทรงกระทำให้พวกเขาเดินผ่านไป และพระองค์ทรงกระทำให้น้ำทั้งหลายตั้งอยู่เหมือนอย่างกองสูง

78:13 He divided the sea, and caused them to pass through; and he made the waters to stand as an heap.

78:14 ในเวลากลางวันพระองค์ได้ทรงนำพวกเขาด้วยเมฆก้อนหนึ่งเช่นกัน และตลอดเวลากลางคืนด้วยแสงไฟ

78:14 In the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire.

78:15 พระองค์ได้ทรงผ่าศิลาต่าง ๆ ในถิ่นทุรกันดาร และได้ประทานน้ำให้พวกเขาดื่มเหมือนมาจากที่ลึก

78:15 He clave the rocks in the wilderness, and gave them drink as out of the great depths.

78:16 พระองค์ได้ทรงกระทำให้ลำธารต่าง ๆ ไหลออกมาจากศิลาด้วย และทรงกระทำให้น้ำไหลลงมาเหมือนอย่างแม่น้ำทั้งหลาย

78:16 He brought streams also out of the rock, and caused waters to run down like rivers.

78:17 และเขาทั้งหลายได้กระทำบาปมากยิ่งขึ้นต่อพระองค์ โดยการยั่วยุองค์ผู้สูงสุดในถิ่นทุรกันดาร

78:17 And they sinned yet more against him by provoking the most High in the wilderness.

78:18 และพวกเขาทดลองพระเจ้าอยู่ในใจของพวกเขา โดยขออาหารเพื่อสนองตัณหาของพวกเขา

78:18 And they tempted God in their heart by asking meat for their lust.

78:19 ใช่แล้ว พวกเขาพูดต่อว่าพระเจ้า พวกเขากล่าวว่า “พระเจ้าทรงสามารถจัดเตรียมสำรับในถิ่นทุรกันดารได้หรือ”

78:19 Yea, they spake against God; they said, Can God furnish a table in the wilderness?

78:20 ดูเถิด พระองค์ได้ทรงตีศิลาเพื่อให้น้ำทั้งหลายพุออกมา และบรรดาลำธารก็ไหลล้น พระองค์สามารถประทานขนมปังด้วยได้หรือ พระองค์ทรงสามารถจัดเนื้อให้ประชากรของพระองค์ได้หรือ

78:20 Behold, he smote the rock, that the waters gushed out, and the streams overflowed; can he give bread also? can he provide flesh for his people?

78:21 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์ได้ทรงสดับฟังสิ่งนี้และพระพิโรธ ดังนั้นไฟจึงถูกจุดให้ลุกโพลงขึ้นต่อสู้ยาโคบ และพระพิโรธของพระองค์พลุ่งขึ้นต่อสู้อิสราเอลด้วย

78:21 Therefore the LORD heard this, and was wroth: so a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel;

78:22 เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อในพระเจ้า และไม่ได้ไว้วางใจในความรอดของพระองค์

78:22 Because they believed not in God, and trusted not in his salvation:

78:23 ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงบัญชาบรรดาเมฆจากเบื้องบน และทรงเปิดประตูทั้งหลายแห่งฟ้าสวรรค์

78:23 Though he had commanded the clouds from above, and opened the doors of heaven,

78:24 และได้ทรงหลั่งมานาลงมาบนพวกเขาเพื่อจะรับประทาน และได้ประทานอาหารทิพย์ให้แก่พวกเขาแล้วก็ตาม

78:24 And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven.

78:25 มนุษย์ได้กินอาหารของพวกทูตสวรรค์ พระองค์ได้ประทานอาหารแก่พวกเขาจนอิ่มหนำสำราญ

78:25 Man did eat angels' food: he sent them meat to the full.

78:26 พระองค์ได้ทรงกระทำให้ลมทิศตะวันออกพัดในฟ้าสวรรค์ และโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ พระองค์ได้ทรงนำลมทิศใต้ออกมา

78:26 He caused an east wind to blow in the heaven: and by his power he brought in the south wind.

78:27 พระองค์ได้ทรงหลั่งเนื้อบนพวกเขาเหมือนอย่างผงคลีดินด้วย และบรรดานกเหมือนอย่างเม็ดทรายแห่งทะเล

78:27 He rained flesh also upon them as dust, and feathered fowls like as the sand of the sea:

78:28 และพระองค์ได้ทรงให้มันตกลงมาในท่ามกลางค่ายของพวกเขา รอบ ๆ ที่อยู่อาศัยของพวกเขา

78:28 And he let it fall in the midst of their camp, round about their habitations.

78:29 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงได้รับประทาน และอิ่มหนำสำราญ เพราะพระองค์ได้ประทานแก่พวกเขาตามความปรารถนาของพวกเขาเอง

78:29 So they did eat, and were well filled: for he gave them their own desire;

78:30 พวกเขาไม่ห่างเหินจากตัณหาของตน แต่ขณะที่อาหารของพวกเขายังอยู่ในปากของพวกเขา

78:30 They were not estranged from their lust. But while their meat was yet in their mouths,

78:31 พระพิโรธของพระเจ้าได้ลงมาบนพวกเขา และได้สังหารคนอ้วนพีที่สุดของพวกเขาเสีย และได้ประหารบรรดาคนที่คัดเลือกแล้วในอิสราเอลเสีย

78:31 The wrath of God came upon them, and slew the fattest of them, and smote down the chosen men of Israel.

78:32 ถึงแม้ว่ามีเรื่องทั้งสิ้นนี้ เขาทั้งหลายก็ยังกระทำบาปอยู่ และไม่ได้เชื่อเนื่องด้วยบรรดาการมหัศจรรย์ของพระองค์

78:32 For all this they sinned still, and believed not for his wondrous works.

78:33 ฉะนั้น พระองค์จึงได้ทรงผลาญวันเวลาของพวกเขาในความอนิจจัง และปีทั้งหลายของพวกเขาในความยากลำบาก

78:33 Therefore their days did he consume in vanity, and their years in trouble.

78:34 เมื่อพระองค์ได้ทรงสังหารพวกเขา แล้วพวกเขาก็แสวงหาพระองค์ และพวกเขาได้กลับมาและไต่ถามเรื่องพระเจ้าอย่างขยันขันแข็ง

78:34 When he slew them, then they sought him: and they returned and enquired early after God.

78:35 และพวกเขาได้ระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาของพวกเขา และทรงเป็นพระเจ้าองค์สูงสุดพระผู้ไถ่ของพวกเขา

78:35 And they remembered that God was their rock, and the high God their redeemer.

78:36 แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ยกยอพระองค์ด้วยปากของพวกเขา และพวกเขาได้มุสาต่อพระองค์ด้วยลิ้นของพวกเขา

78:36 Nevertheless they did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues.

78:37 เพราะจิตใจของพวกเขาไม่ถูกต้องกับพระองค์ และพวกเขาไม่มั่นคงต่อพันธสัญญาของพระองค์

78:37 For their heart was not right with him, neither were they stedfast in his covenant.

78:38 แต่พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความกรุณา ได้ทรงอภัยความชั่วช้าของพวกเขา และมิได้ทรงทำลายพวกเขา ใช่แล้ว พระองค์ได้ทรงหันพระพิโรธของพระองค์ไปเสียหลายครั้ง และมิได้ทรงกวนพระพิโรธทั้งสิ้นของพระองค์ขึ้นมา

78:38 But he, being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed them not: yea, many a time turned he his anger away, and did not stir up all his wrath.

78:39 เพราะพระองค์ได้ทรงระลึกว่าพวกเขาเป็นเพียงแต่เนื้อหนัง เป็นลมที่ผ่านไป และไม่หวนกลับมาอีก

78:39 For he remembered that they were but flesh; a wind that passeth away, and cometh not again.

78:40 พวกเขาได้ยั่วยุพระองค์ในถิ่นทุรกันดารบ่อย ๆ และทำให้พระองค์โทมนัสในทะเลทราย

78:40 How oft did they provoke him in the wilderness, and grieve him in the desert!

78:41 ใช่แล้ว พวกเขาได้หันกลับและทดลองพระเจ้า และได้จำกัดองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

78:41 Yea, they turned back and tempted God, and limited the Holy One of Israel.

78:42 พวกเขาไม่ได้ระลึกถึงพระหัตถ์ของพระองค์ หรือวันเมื่อพระองค์ได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากศัตรู

78:42 They remembered not his hand, nor the day when he delivered them from the enemy.

78:43 ถึงการที่พระองค์ได้ทรงกระทำบรรดาหมายสำคัญของพระองค์ในอียิปต์ และการมหัศจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ในไร่นาแห่งโศอัน

78:43 How he had wrought his signs in Egypt, and his wonders in the field of Zoan:

78:44 และได้ทรงทำบรรดาแม่น้ำของพวกเขาให้เป็นเลือด และบรรดาลำธารของพวกเขา จนพวกเขาไม่สามารถดื่มอะไรได้

78:44 And had turned their rivers into blood; and their floods, that they could not drink.

78:45 พระองค์ได้ทรงส่งฝูงแมลงหลายชนิดมาท่ามกลางพวกเขา ซึ่งกัดกินพวกเขา และฝูงกบ ซึ่งทำลายพวกเขา

78:45 He sent divers sorts of flies among them, which devoured them; and frogs, which destroyed them.

78:46 พระองค์ได้ประทานพืชผลของพวกเขาแก่ตั๊กแตนวัยคลาน และผลแห่งแรงงานของพวกเขาแก่ตั๊กแตนวัยบิน

78:46 He gave also their increase unto the caterpiller, and their labour unto the locust.

78:47 พระองค์ได้ทรงทำลายบรรดาเถาองุ่นของพวกเขาด้วยลูกเห็บ และต้นมะเดื่อทั้งหลายของพวกเขาด้วยน้ำค้างแข็ง

78:47 He destroyed their vines with hail, and their sycomore trees with frost.

78:48 พระองค์ได้ทรงมอบฝูงวัวของพวกเขาไว้แก่ลูกเห็บด้วย และฝูงแพะแกะของพวกเขาแก่บรรดาสายฟ้าฟาด

78:48 He gave up their cattle also to the hail, and their flocks to hot thunderbolts.

78:49 พระองค์ได้ทรงเหวี่ยงความดุร้ายแห่งความโกรธของพระองค์มาเหนือพวกเขา ทั้งพระพิโรธ ความกริ้วและความทุกข์ลำบาก โดยส่งเหล่าทูตสวรรค์อันชั่วร้ายมาท่ามกลางพวกเขา

78:49 He cast upon them the fierceness of his anger, wrath, and indignation, and trouble, by sending evil angels among them.

78:50 พระองค์ได้ทรงเปิดทางให้แก่ความโกรธของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงละเว้นจิตวิญญาณของพวกเขาเสียจากความตาย แต่ได้มอบชีวิตของพวกเขาไว้แก่โรคระบาด

78:50 He made a way to his anger; he spared not their soul from death, but gave their life over to the pestilence;

78:51 และได้ทรงประหารลูกหัวปีทั้งสิ้นในอียิปต์ ผลแรกแห่งกำลังของพวกเขาในบรรดาเต็นท์ของฮาม

78:51 And smote all the firstborn in Egypt; the chief of their strength in the tabernacles of Ham:

78:52 แต่ได้ทรงทำให้ประชากรของพระองค์เองออกมาเหมือนอย่างแกะ และได้ทรงนำพวกเขาไปในถิ่นทุรกันดารเหมือนอย่างฝูงแพะแกะ

78:52 But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.

78:53 และพระองค์ได้ทรงนำพวกเขาไปอย่างปลอดภัย พวกเขาจึงไม่กลัว แต่ทะเลได้ท่วมท้นบรรดาศัตรูของพวกเขา

78:53 And he led them on safely, so that they feared not: but the sea overwhelmed their enemies.

78:54 และพระองค์ได้ทรงพาพวกเขามายังเขตแดนแห่งสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ คือมายังภูเขานี้ ซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้

78:54 And he brought them to the border of his sanctuary, even to this mountain, which his right hand had purchased.

78:55 พระองค์ได้ทรงขับประชาชาติต่าง ๆ ให้ออกไปเสียต่อหน้าพวกเขา และได้ทรงแบ่งมรดกให้แก่พวกเขาโดยการวัดเขตแดนนั้น และได้ทรงทำให้บรรดาเผ่าของอิสราเอลอาศัยอยู่ในเต็นท์ทั้งหลายของพวกเขา

78:55 He cast out the heathen also before them, and divided them an inheritance by line, and made the tribes of Israel to dwell in their tents.

78:56 ถึงอย่างนั้นเขาทั้งหลายก็ยังทดลองและยั่วยุพระเจ้าองค์สูงสุด และไม่ได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์

78:56 Yet they tempted and provoked the most high God, and kept not his testimonies:

78:57 แต่ได้หันกลับไปและประพฤติอย่างไม่ซื่อสัตย์เหมือนอย่างบรรพบุรุษของพวกเขา พวกเขาได้หันไปเสียเหมือนอย่างคันธนูที่หลอกลวง

78:57 But turned back, and dealt unfaithfully like their fathers: they were turned aside like a deceitful bow.

78:58 เพราะพวกเขาได้ยั่วยุพระองค์ให้กริ้วด้วยบรรดาสถานบูชาบนที่สูงของพวกเขา และได้เร้าพระองค์ให้ทรงหวงแหนด้วยบรรดารูปเคารพแกะสลักของพวกเขา

78:58 For they provoked him to anger with their high places, and moved him to jealousy with their graven images.

78:59 เมื่อพระเจ้าได้ทรงสดับฟังเรื่องนี้แล้ว พระองค์ก็พระพิโรธ และทรงเกลียดชังอิสราเอลยิ่งนัก

78:59 When God heard this, he was wroth, and greatly abhorred Israel:

78:60 จนพระองค์ได้ทรงละทิ้งพลับพลาแห่งเมืองชีโลห์ เต็นท์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้ท่ามกลางมนุษย์

78:60 So that he forsook the tabernacle of Shiloh, the tent which he placed among men;

78:61 และได้ทรงมอบฤทธานุภาพของพระองค์ไว้แก่การเป็นเชลย และสง่าราศีของพระองค์ไว้แก่มือของศัตรู

78:61 And delivered his strength into captivity, and his glory into the enemy's hand.

78:62 พระองค์ได้ทรงมอบประชากรของพระองค์ไว้แก่ดาบด้วย และพระพิโรธต่อมรดกของพระองค์

78:62 He gave his people over also unto the sword; and was wroth with his inheritance.

78:63 ไฟได้เผาผลาญหนุ่ม ๆ ของพวกเขาเสีย และสาว ๆ ของพวกเขาก็ไม่ได้ถูกมอบไว้แก่การสมรส

78:63 The fire consumed their young men; and their maidens were not given to marriage.

78:64 บรรดาปุโรหิตของพวกเขาได้ล้มลงด้วยดาบ และหญิงม่ายทั้งหลายของพวกเขาไม่ทำเสียงร้องไห้คร่ำครวญ

78:64 Their priests fell by the sword; and their widows made no lamentation.

78:65 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตื่นบรรทมเหมือนอย่างคนหนึ่งตื่นขึ้นจากการนอนหลับ และเหมือนอย่างชายฉกรรจ์คนหนึ่งที่โห่ร้องเพราะเหตุเหล้าองุ่น

78:65 Then the Lord awaked as one out of sleep, and like a mighty man that shouteth by reason of wine.

78:66 และพระองค์ได้ทรงตีบรรดาศัตรูของพระองค์ทางด้านหลัง พระองค์ได้ทรงทำให้พวกเขาถูกติเตียนเป็นนิตย์

78:66 And he smote his enemies in the hinder parts: he put them to a perpetual reproach.

78:67 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ได้ทรงปฏิเสธพลับพลาของโยเซฟ และไม่ได้ทรงเลือกเผ่าเอฟราอิม

78:67 Moreover he refused the tabernacle of Joseph, and chose not the tribe of Ephraim:

78:68 แต่ได้ทรงเลือกเผ่ายูดาห์ ภูเขาศิโยนซึ่งพระองค์ได้ทรงรัก

78:68 But chose the tribe of Judah, the mount Zion which he loved.

78:69 และพระองค์ได้ทรงสร้างสถานบริสุทธิ์ของพระองค์เหมือนอย่างกับพระราชวังสูง เหมือนอย่างแผ่นดินโลกซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้เป็นนิตย์แล้ว

78:69 And he built his sanctuary like high palaces, like the earth which he hath established for ever.

78:70 พระองค์ได้ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย และทรงพาท่านมาจากบรรดาคอกแกะ

78:70 He chose David also his servant, and took him from the sheepfolds:

78:71 จากการดูแลบรรดาแม่แกะที่มีลูกอ่อน พระองค์ได้ทรงพาท่านมาให้เลี้ยงดูยาโคบประชากรของพระองค์ และอิสราเอลมรดกของพระองค์

78:71 From following the ewes great with young he brought him to feed Jacob his people, and Israel his inheritance.

78:72 ดังนั้น ท่านจึงได้เลี้ยงดูเขาทั้งหลายตามความเที่ยงธรรมแห่งใจของท่าน และได้นำเขาทั้งหลายไปโดยความช่ำชองแห่งมือของท่าน

78:72 So he fed them according to the integrity of his heart; and guided them by the skilfulness of his hands.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope