กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 97 / Psalms 97

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ความรุ่งเรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
97:1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง จงให้แผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์ จงให้เกาะเล็ก ๆ มากมายนั้นยินดีเพราะเหตุนี้

The Majesty of God's Kingdom
97:1 The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.

97:2 บรรดาเมฆและความมืดอยู่รอบพระองค์ ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นที่ประทับแห่งบัลลังก์ของพระองค์

97:2 Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.

97:3 ไฟลุกอยู่ข้างหน้าพระองค์และไหม้บรรดาศัตรูของพระองค์ที่อยู่รอบข้างเสีย

97:3 A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.

97:4 บรรดาฟ้าแลบของพระองค์กระทำให้พิภพสว่าง แผ่นดินโลกเห็นแล้วและสั่นสะท้าน

97:4 His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.

97:5 ภูเขาทั้งหลายละลายไปอย่างขี้ผึ้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

97:5 The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.

97:6 บรรดาฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบธรรมของพระองค์ และชนชาติทั้งปวงเห็นสง่าราศีของพระองค์

97:6 The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.

97:7 ขอให้บรรดาคนที่ปรนนิบัติรูปเคารพแกะสลักทั้งหลายได้สับสน ที่อวดตัวในบรรดารูปเคารพ พวกเจ้าที่เป็นพระทั้งสิ้นเอ๋ย จงนมัสการพระองค์เถิด

97:7 Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.

97:8 ศิโยนได้ยินและมีความยินดี และเหล่าธิดาแห่งยูดาห์ก็เปรมปรีดิ์ เพราะเหตุบรรดาคำพิพากษาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์

97:8 Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.

97:9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงอยู่สูงเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนเหนือกว่าพระทั้งปวงยิ่งนัก

97:9 For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.

97:10 ท่านทั้งหลายที่รักพระเยโฮวาห์ จงเกลียดชังความชั่วร้ายเถิด พระองค์ทรงสงวนชีวิตของบรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ไว้ พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากมือของคนชั่ว

97:10 Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.

97:11 ความสว่างถูกหว่านไว้สำหรับคนชอบธรรม และความยินดีสำหรับคนใจเที่ยงธรรม

97:11 Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.

97:12 จงเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์เถิด ท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมเอ๋ย และจงถวายคำขอบพระคุณเมื่อระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์

97:12 Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope