กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 1 / Psalms 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

เล่มที่หนึ่งซึ่งเปรียบกับหนังสือปฐมกาล เกี่ยวกับมนุษย์
ความสุขของคนที่รักพระเจ้า

1:1 บุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของพวกคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย ผู้นั้นจะได้รับพร

Book 1 - The Genesis Book - Concerning Man
Happiness of the Godly

1:1 Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

1:2 แต่ความชื่นชมยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ และเขาตรึกตรองในพระราชบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน

1:2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.

1:3 และเขาจะเป็นเหมือนอย่างต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำทั้งหลาย ซึ่งเกิดผลของมันตามฤดูกาลของมัน ใบของมันจะไม่เหี่ยวแห้งด้วย และสิ่งใดก็ตามที่เขาทำก็จะจำเริญขึ้น

1:3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

คนอธรรมขาดความสุข
1:4 คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น แต่เป็นเหมือนอย่างแกลบซึ่งลมพัดไล่ออกไป

Unhappiness of the Ungodly
1:4 The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.

1:5 เหตุฉะนั้นคนอธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่ได้ในการพิพากษา หรือคนบาปทั้งหลายจะไม่ยืนอยู่ในชุมนุมชนของคนชอบธรรม

1:5 Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.

1:6 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทราบทางของคนชอบธรรม แต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไป

1:6 For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope