กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 111 / Psalms 111

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

จงสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์
111:1 ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพเจ้า ในที่ประชุมของผู้เที่ยงธรรมและในชุมนุมชน

Praise God for His Glorious Works
111:1 Praise ye the LORD. I will praise the LORD with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.

111:2 บรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์นั้นใหญ่ยิ่ง เป็นที่เสาะหาของทุกคนที่พอใจในพระราชกิจนั้น

111:2 The works of the LORD are great, sought out of all them that have pleasure therein.

111:3 พระราชกิจของพระองค์มีเกียรติและรุ่งโรจน์ และความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

111:3 His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.

111:4 พระองค์ได้ทรงกระทำให้พระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจำ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระคุณและเต็มไปด้วยพระกรุณา

111:4 He hath made his wonderful works to be remembered: the LORD is gracious and full of compassion.

111:5 พระองค์ได้ประทานอาหารแก่คนทั้งหลายที่เกรงกลัวพระองค์ พระองค์จะทรงจดจำพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตย์

111:5 He hath given meat unto them that fear him: he will ever be mindful of his covenant.

111:6 พระองค์ได้ทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งบรรดาพระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนของพระองค์ เพื่อพระองค์จะประทานมรดกของบรรดาประชาชาติแก่พวกเขา

111:6 He hath shewed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen.

111:7 บรรดาพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นเป็นความจริงและความยุติธรรม และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็แน่นอน

111:7 The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.

111:8 สิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ และถูกกระทำในความจริงและความเที่ยงธรรม

111:8 They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.

111:9 พระองค์ได้ทรงส่งการไถ่มายังประชาชนของพระองค์ พระองค์ได้ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตย์ พระนามของพระองค์บริสุทธิ์และน่าเคารพยำเกรง

111:9 He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.

จงยำเกรงพระเยโฮวาห์
111:10 ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา คนทั้งปวงที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ก็ได้ความเข้าใจดี การสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

Fear of God
111:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope