กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 38 / Psalms 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้า
เพลงสดุดีของดาวิด เพื่อการถวายบูชารำลึก

38:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์ในความกริ้วของพระองค์ ทั้งขออย่าทรงตีสอนข้าพระองค์ในพระพิโรธอันร้อนแรงของพระองค์

David Asks God to Have Compassion on His Case
A psalm of David, to bring to remembrance

38:1 O LORD, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure.

38:2 เพราะบรรดาลูกธนูของพระองค์เสียบลึกในตัวข้าพระองค์ และพระหัตถ์ของพระองค์กดข้าพระองค์อย่างรุนแรง

38:2 For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore.

38:3 ไม่มีความปกติในเนื้อหนังของข้าพระองค์เพราะเหตุพระพิโรธของพระองค์ ทั้งไม่มีการพักผ่อนเลยในบรรดากระดูกของข้าพระองค์เพราะเหตุบาปของข้าพระองค์

38:3 There is no soundness in my flesh because of thine anger; neither is there any rest in my bones because of my sin.

38:4 เพราะความชั่วช้าทั้งหลายของข้าพระองค์ท่วมศีรษะของข้าพระองค์ เหมือนอย่างภาระหนักพวกมันหนักเกินไปสำหรับข้าพระองค์

38:4 For mine iniquities are gone over mine head: as an heavy burden they are too heavy for me.

38:5 บรรดาบาดแผลของข้าพระองค์เหม็นและเปื่อยเน่าเพราะเหตุความโง่เขลาของข้าพระองค์

38:5 My wounds stink and are corrupt because of my foolishness.

38:6 ข้าพระองค์หนักใจ ข้าพระองค์น้อมตัวลงอย่างมาก ข้าพระองค์ไปด้วยความเศร้าโศกวันยังค่ำ

38:6 I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.

38:7 เพราะบั้นเอวของข้าพระองค์เต็มไปด้วยโรคที่น่ารังเกียจ และไม่มีความปกติในเนื้อหนังของข้าพระองค์

38:7 For my loins are filled with a loathsome disease: and there is no soundness in my flesh.

38:8 ข้าพระองค์อ่อนกำลังและปวดร้าวยิ่งนัก ข้าพระองค์ได้ครวญครางเพราะเหตุความไม่สงบแห่งจิตใจของข้าพระองค์

38:8 I am feeble and sore broken: I have roared by reason of the disquietness of my heart.

38:9 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ และการคร่ำครวญของข้าพระองค์ก็ไม่ถูกปิดบังไว้จากพระองค์

38:9 Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.

38:10 หัวใจของข้าพระองค์สั่นระริก กำลังของข้าพระองค์หมดไป สำหรับความสว่างแห่งนัยน์ตาของข้าพระองค์ มันก็สูญไปจากข้าพระองค์เสียแล้วด้วย

38:10 My heart panteth, my strength faileth me: as for the light of mine eyes, it also is gone from me.

38:11 เหล่าคนรักและมิตรสหายของข้าพระองค์ยืนอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ และบรรดาญาติของข้าพระองค์ยืนอยู่แต่ไกล

38:11 My lovers and my friends stand aloof from my sore; and my kinsmen stand afar off.

38:12 คนทั้งหลายที่แสวงหาชีวิตของข้าพระองค์ได้วางกับดักไว้สำหรับข้าพระองค์ด้วย และบรรดาคนที่เสาะหาที่จะทำร้ายข้าพระองค์ก็พูดเป็นอุบายต่าง ๆ และรำพึงถึงเรื่องหลอกลวงต่าง ๆ อยู่วันยังค่ำ

38:12 They also that seek after my life lay snares for me: and they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long.

38:13 แต่ข้าพระองค์เหมือนอย่างคนหูหนวกก็ไม่ได้ยิน และข้าพระองค์เป็นเหมือนคนใบ้ที่ไม่อ้าปากของตน

38:13 But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth.

38:14 ดังนั้น ข้าพระองค์จึงเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ยิน และในปากของเขาไม่มีการตำหนิติเตียนใด ๆ

38:14 Thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs.

38:15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพระองค์หวังใจในพระองค์ พระองค์จะทรงสดับฟัง โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์

38:15 For in thee, O LORD, do I hope: thou wilt hear, O Lord my God.

38:16 เพราะข้าพระองค์ได้ทูลแล้วว่า “โปรดสดับฟังข้าพระองค์เถิด เกรงว่ามิฉะนั้น พวกเขาจะเปรมปรีดิ์เหนือข้าพระองค์ เมื่อเท้าข้าพระองค์พลาดไป เขาทั้งหลายโอ้อวดตัวเองต่อสู้ข้าพระองค์”

38:16 For I said, Hear me, lest otherwise they should rejoice over me: when my foot slippeth, they magnify themselves against me.

38:17 เพราะข้าพระองค์จวนจะล้มลงแล้ว และความเศร้าโศกของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ

38:17 For I am ready to halt, and my sorrow is continually before me.

38:18 เพราะข้าพระองค์จะเปิดเผยความชั่วช้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเสียใจเนื่องด้วยบาปของข้าพระองค์

38:18 For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin.

38:19 แต่บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ก็ว่องไวและพวกเขาแข็งแรง และคนทั้งหลายที่เกลียดชังข้าพระองค์อย่างไร้เหตุก็ทวีมากขึ้น

38:19 But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied.

38:20 คนเหล่านั้นที่กระทำสิ่งชั่วร้ายตอบแทนความดีเป็นพวกปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ติดตามสิ่งที่เป็นความดี

38:20 They also that render evil for good are mine adversaries; because I follow the thing that good is.

38:21 ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงอยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์

38:21 Forsake me not, O LORD: O my God, be not far from me.

38:22 ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรอดของข้าพระองค์

38:22 Make haste to help me, O Lord my salvation.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope