กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 148 / Psalms 148

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

นักแต่งสดุดีตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
148:1 ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จากฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย จงสรรเสริญพระองค์ในที่สูงทั้งหลาย

The Psalmist Exhorts to Praise of God
148:1 Praise ye the LORD. Praise ye the LORD from the heavens: praise him in the heights.

148:2 ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระองค์ ทูตสวรรค์ทั้งปวงของพระองค์ ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระองค์ พลโยธาทั้งสิ้นของพระองค์

148:2 Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.

148:3 เจ้าทั้งหลายจงสรรเสริญพระองค์ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จงสรรเสริญพระองค์ พวกเจ้า ดวงดาวทั้งมวลแห่งความสว่าง

148:3 Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

148:4 จงสรรเสริญพระองค์ พวกเจ้า ฟ้าสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ทั้งปวง และพวกเจ้าน้ำทั้งหลายที่อยู่เหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย

148:4 Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

148:5 ขอให้สิ่งเหล่านั้นสรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ได้ทรงบัญชา และสิ่งเหล่านั้นได้ถูกเนรมิตขึ้นมา

148:5 Let them praise the name of the LORD: for he commanded, and they were created.

148:6 พระองค์ทรงสถาปนาพวกมันไว้เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ด้วย พระองค์ได้ตรัสพระดำรัสสั่งซึ่งจะไม่ล่วงพ้นไป

148:6 He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.

148:7 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จากแผ่นดินโลก พวกเจ้ามังกรทั้งหลาย และที่ลึกทั้งปวง

148:7 Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps:

148:8 ไฟและลูกเห็บ หิมะและไอน้ำ ลมพายุที่กระทำให้พระวจนะของพระองค์สำเร็จ

148:8 Fire, and hail; snow, and vapour; stormy wind fulfilling his word:

148:9 บรรดาภูเขาและเนินเขาทั้งปวง ต้นไม้มีผลและไม้สนซีดาร์ทั้งปวง

148:9 Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:

148:10 สัตว์ป่าและสัตว์ใช้งานทั้งปวง สัตว์เลื้อยคลานและนกที่บินได้

148:10 Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:

148:11 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกและชนชาติทั้งปวง บรรดาประมุขและผู้พิพากษาทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลก

148:11 Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:

148:12 ทั้งคนหนุ่มและสาว ๆ คนชราและเด็ก ๆ

148:12 Both young men, and maidens; old men, and children:

148:13 ขอให้ทั้งหลายเหล่านี้สรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ เพราะพระนามของพระองค์เท่านั้นที่ประเสริฐ สง่าราศีของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์

148:13 Let them praise the name of the LORD: for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven.

148:14 พระองค์ทรงยกย่องเขาแห่งประชากรของพระองค์ด้วย ผู้ทรงเป็นที่สรรเสริญของวิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค์ คือของชนชาติอิสราเอล ประชากรที่อยู่ใกล้พระองค์ ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

148:14 He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope