กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 71 / Psalms 71

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอเพื่อตนเองและเรื่องพวกศัตรูของท่าน
71:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ให้ความไว้วางใจของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์สับสนเลย

David Prays for Himself and against Enemies
71:1 In thee, O LORD, do I put my trust: let me never be put to confusion.

71:2 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นในความชอบธรรมของพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์หลบหนีไป ขอทรงเอียงพระกรรณของพระองค์สดับฟังข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิด

71:2 Deliver me in thy righteousness, and cause me to escape: incline thine ear unto me, and save me.

71:3 ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยอันเข้มแข็งของข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะพึ่งพิงได้อยู่เสมอ พระองค์ได้ประทานพระบัญชาที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์และเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์

71:3 Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort: thou hast given commandment to save me; for thou art my rock and my fortress.

71:4 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมือของคนชั่ว จากมือของคนอธรรมและคนโหดร้ายเถิด

71:4 Deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man.

71:5 เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่วัยหนุ่มของข้าพระองค์

71:5 For thou art my hope, O Lord GOD: thou art my trust from my youth.

71:6 โดยพระองค์เอง ข้าพระองค์ได้รับการรักษาไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้นำข้าพระองค์ออกมาจากบั้นเอวมารดาของข้าพระองค์ คำสรรเสริญของข้าพระองค์จะถวายแด่พระองค์เสมอ

71:6 By thee have I been holden up from the womb: thou art he that took me out of my mother's bowels: my praise shall be continually of thee.

71:7 ข้าพระองค์เป็นที่อัศจรรย์ใจต่อคนเป็นอันมาก แต่พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยอันเข้มแข็งของข้าพระองค์

71:7 I am as a wonder unto many; but thou art my strong refuge.

71:8 ขอให้ปากของข้าพระองค์เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระองค์ และด้วยการถวายเกียรติแด่พระองค์วันยังค่ำ

71:8 Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.

71:9 ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ออกไปเสียในยามแห่งวัยชรา ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเมื่อกำลังของข้าพระองค์หมดไป

71:9 Cast me not off in the time of old age; forsake me not when my strength faileth.

71:10 เพราะบรรดาศัตรูของข้าพระองค์กล่าวร้ายต่อข้าพระองค์ และบรรดาคนที่หมอบคอยเอาชีวิตของข้าพระองค์ต่างปรึกษากัน

71:10 For mine enemies speak against me; and they that lay wait for my soul take counsel together,

71:11 โดยพูดว่า “พระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้ว จงข่มเหงและจับเขาไว้ เพราะไม่มีผู้ใดที่จะช่วยเขาให้พ้น”

71:11 Saying, God hath forsaken him: persecute and take him; for there is none to deliver him.

71:12 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงอยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรีบมาช่วยเหลือข้าพระองค์เถิด

71:12 O God, be not far from me: O my God, make haste for my help.

71:13 ขอให้บรรดาปฏิปักษ์ต่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์สับสนและถูกล้างผลาญเสีย ขอให้คนเหล่านั้นที่เสาะหาที่จะทำร้ายข้าพระองค์นั้นถูกคลุมไว้ด้วยการติเตียนและความเสื่อมเกียรติ

71:13 Let them be confounded and consumed that are adversaries to my soul; let them be covered with reproach and dishonour that seek my hurt.

71:14 แต่ข้าพระองค์จะหวังอยู่เสมอ และจะยังสรรเสริญพระองค์มากยิ่งขึ้น ๆ

71:14 But I will hope continually, and will yet praise thee more and more.

71:15 ปากของข้าพระองค์จะแสดงความชอบธรรมของพระองค์และความรอดของพระองค์วันยังค่ำ เพราะข้าพระองค์ไม่ทราบจำนวนของสิ่งเหล่านั้น

71:15 My mouth shall shew forth thy righteousness and thy salvation all the day; for I know not the numbers thereof.

71:16 ข้าพระองค์จะไปในพละกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์ คือของพระองค์เท่านั้น

71:16 I will go in the strength of the Lord GOD: I will make mention of thy righteousness, even of thine only.

71:17 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์ตั้งแต่วัยหนุ่มของข้าพระองค์มา และจนถึงบัดนี้ข้าพระองค์ได้ประกาศถึงบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์

71:17 O God, thou hast taught me from my youth: and hitherto have I declared thy wondrous works.

71:18 บัดนี้ เมื่อข้าพระองค์ถึงวัยชราและผมหงอกด้วย โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย จนกว่าข้าพระองค์ได้สำแดงอานุภาพของพระองค์แก่คนชั่วอายุนี้ และฤทธิ์เดชของพระองค์แก่ทุกคนที่จะเกิดมา

71:18 Now also when I am old and grayheaded, O God, forsake me not; until I have shewed thy strength unto this generation, and thy power to every one that is to come.

การสรรเสริญพระเจ้า
71:19 โอ ข้าแต่พระเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์สูงยิ่งนักด้วย ผู้ได้ทรงกระทำบรรดากิจการอันใหญ่โต ผู้ใดเป็นเหมือนพระองค์เล่า โอ ข้าแต่พระเจ้า

In Praise of God
71:19 Thy righteousness also, O God, is very high, who hast done great things: O God, who is like unto thee!

71:20 พระองค์ผู้ได้ทรงสำแดงความทุกข์อันยากลำบากและร้ายแรงแก่ข้าพระองค์ จะทรงให้ข้าพระองค์เป็นขึ้นมาอีก และจะทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาอีกจากบรรดาที่ลึกของแผ่นดินโลก

71:20 Thou, which hast shewed me great and sore troubles, shalt quicken me again, and shalt bring me up again from the depths of the earth.

71:21 พระองค์จะทรงเพิ่มความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ และเล้าโลมข้าพระองค์อยู่รอบด้าน

71:21 Thou shalt increase my greatness, and comfort me on every side.

71:22 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่ด้วย คือเรื่องความจริงของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่ โอ ข้าแต่องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

71:22 I will also praise thee with the psaltery, even thy truth, O my God: unto thee will I sing with the harp, O thou Holy One of Israel.

71:23 ริมฝีปากของข้าพระองค์จะโห่ร้องด้วยความชื่นบานอย่างมากเมื่อข้าพระองค์ร้องเพลงถวายแด่พระองค์ และจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้

71:23 My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee; and my soul, which thou hast redeemed.

71:24 ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดถึงความชอบธรรมของพระองค์ตลอดวันยังค่ำด้วย เพราะพวกเขาถูกทำให้สับสน เพราะพวกเขาถูกทำให้อับอาย ผู้ซึ่งเสาะหาที่จะทำร้ายข้าพระองค์

71:24 My tongue also shall talk of thy righteousness all the day long: for they are confounded, for they are brought unto shame, that seek my hurt.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope