กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 59 / Psalms 59

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้น
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่งของดาวิด เมื่อซาอูลทรงส่งคนไปเฝ้าบ้านของดาวิดเพื่อจะฆ่าท่านเสีย

59:1 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงป้องกันข้าพระองค์จากบรรดาคนที่ลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพระองค์

David Prays for Deliverance
To the chief musician, Altaschith, A Michtam of David; when Saul sent, and they watched the house to kill him

59:1 Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.

59:2 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาคนที่ทำความชั่วช้า และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากคนกระหายเลือด

59:2 Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.

59:3 เพราะดูเถิด พวกเขาซุ่มคอยเอาชีวิตของข้าพระองค์ ผู้มีอำนาจรวมหัวกันต่อสู้กับข้าพระองค์ มิใช่เพราะเหตุการละเมิดของข้าพระองค์หรือเพราะเหตุบาปของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์

59:3 For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.

59:4 เขาทั้งหลายวิ่งและเตรียมตัวพร้อมโดยปราศจากความผิดของข้าพระองค์ ขอทรงตื่นขึ้นเพื่อช่วยเหลือข้าพระองค์ และทอดพระเนตรเถิด

59:4 They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.

59:5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ฉะนั้นพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล ขอทรงตื่นขึ้นเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชาติทั้งปวง ขออย่าทรงเมตตาเหล่าผู้ละเมิดที่ชั่วคนใด เซลาห์

59:5 Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.

59:6 เขาทั้งหลายกลับมาในเวลาเย็น พวกเขาทำเสียงหอนเหมือนอย่างสุนัข และตระเวนไปทั่วนคร

59:6 They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.

59:7 ดูเถิด พวกเขาพ่นคำขู่ออกมาจากปากของตน ดาบทั้งหลายอยู่ในริมฝีปากของพวกเขา เพราะพวกเขาพูดว่า “ใครกำลังฟังอยู่”

59:7 Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?

59:8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์จะทรงหัวเราะเยาะพวกเขา พระองค์จะทรงเยาะเย้ยประชาชาติทั้งปวง

59:8 But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.

59:9 เพราะเหตุพระกำลังของพระองค์ ข้าพระองค์จะรอคอยพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า

59:9 Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.

59:10 พระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพเจ้าจะนำหน้าข้าพเจ้าไป พระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้าต่อพวกศัตรูของข้าพเจ้านั้นสำเร็จ

59:10 The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.

59:11 ขออย่าทรงสังหารเขาทั้งหลายเสีย เกรงว่าประชากรของข้าพระองค์จะลืม ขอทรงกระจายพวกเขาออกไปด้วยฤทธานุภาพของพระองค์และนำพวกเขาลงมา โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โล่ของข้าพระองค์ทั้งหลาย

59:11 Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.

59:12 เพราะเหตุบาปแห่งปากของพวกเขา และเพราะเหตุบรรดาถ้อยคำแห่งริมฝีปากของพวกเขา ขอให้พวกเขาถูกจับในความเย่อหยิ่งของพวกเขา เพราะเหตุการสาปแช่งและการมุสาซึ่งพวกเขาพูดนั้น

59:12 For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.

59:13 ขอทรงผลาญพวกเขาเสียในพระพิโรธ ขอทรงผลาญพวกเขาเสีย เพื่อพวกเขาจะไม่เหลือเลย และขอให้พวกเขาทราบว่าพระเจ้าทรงครอบครองในยาโคบ จนถึงที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลก เซลาห์

59:13 Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.

59:14 และในเวลาเย็นให้พวกเขากลับมา และให้พวกเขาทำเสียงหอนเหมือนอย่างสุนัข และตระเวนไปทั่วนคร

59:14 And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.

59:15 ให้พวกเขาเทียวขึ้นเทียวล่องหาอาหาร และขู่คำรามถ้าพวกเขาไม่ได้กินอิ่ม

59:15 Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.

59:16 แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ ใช่แล้ว ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ และเป็นที่ลี้ภัยในวันแห่งความทุกข์ลำบากของข้าพระองค์

59:16 But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.

59:17 โอ ข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายแด่พระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ และทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพระองค์

59:17 Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope