กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 95 / Psalms 95

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีของพระองค์
95:1 โอ มาเถิด ให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้พวกเราเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่ศิลาแห่งความรอดของพวกเรา

An Exhortation to Praise God for His Goodness
95:1 O come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

95:2 ให้เราทั้งหลายเข้ามาอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ด้วยการขอบพระคุณ และเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระองค์ด้วยบทเพลงสดุดีทั้งหลาย

95:2 Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms.

95:3 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่ง และทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลาย

95:3 For the LORD is a great God, and a great King above all gods.

95:4 ในพระหัตถ์ของพระองค์คือบรรดาที่ลึกแห่งแผ่นดินโลก กำลังของบรรดาภูเขาเป็นของพระองค์ด้วย

95:4 In his hand are the deep places of the earth: the strength of the hills is his also.

95:5 ทะเลเป็นของพระองค์ และพระองค์ได้ทรงสร้างมัน และพระหัตถ์ของพระองค์ได้ปั้นแผ่นดินแห้ง

95:5 The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land.

95:6 โอ มาเถิด ให้เราทั้งหลายนมัสการและกราบลง ให้พวกเราคุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้างพวกเรา

95:6 O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker.

95:7 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลาย และพวกเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์

95:7 For he is our God; and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. To day if ye will hear his voice,

95:8 อย่าทำให้จิตใจของพวกท่านแข็งกระด้างไปเหมือนอย่างในครั้งกบฏนั้น และเหมือนอย่างในวันแห่งการทดลองในถิ่นทุรกันดาร

95:8 Harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness:

95:9 เมื่อบรรพบุรุษของพวกเจ้าทดลองเรา พิสูจน์เรา และได้เห็นกิจการของเรา

95:9 When your fathers tempted me, proved me, and saw my work.

95:10 เราจึงเคืองด้วยคนชั่วอายุนี้อยู่นานเป็นเวลาสี่สิบปี และได้กล่าวว่า “นี่เป็นประชาชนที่หลงผิดในใจของตน และพวกเขาไม่รู้จักทางทั้งหลายของเรา”

95:10 Forty years long was I grieved with this generation, and said, It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways:

95:11 เราจึงได้ปฏิญาณแก่พวกเขาในความพิโรธของเราว่า “เขาทั้งหลายจะไม่เข้าไปในที่สงบสุขของเรา”

95:11 Unto whom I sware in my wrath that they should not enter into my rest.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope