กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 28 / Psalms 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอเรื่องศัตรูของท่าน
เพลงสดุดีของดาวิด

28:1 ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ศิลาของข้าพระองค์ ขออย่าทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะกลายเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังแดนคนตาย

A Prayer against Enemies
A psalm of David

28:1 Unto thee will I cry, O LORD my rock; be not silent to me: lest, if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit.

28:2 ขอทรงสดับฟังเสียงแห่งการวิงวอนทั้งหลายของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ยกมือของข้าพระองค์ขึ้นตรงต่อที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์

28:2 Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, when I lift up my hands toward thy holy oracle.

28:3 ขออย่าทรงดึงข้าพระองค์ออกไปพร้อมกับคนชั่ว และกับบรรดาคนที่กระทำความชั่วช้า ซึ่งพูดอย่างสันติกับเพื่อนบ้านทั้งหลายของตน แต่การปองร้ายอยู่ในใจของเขาทั้งหลาย

28:3 Draw me not away with the wicked, and with the workers of iniquity, which speak peace to their neighbours, but mischief is in their hearts.

28:4 ขอทรงสนองเขาทั้งหลายตามบรรดาการกระทำของพวกเขา และตามความชั่วแห่งกิจการทั้งหลายของพวกเขา ขอทรงสนองเขาทั้งหลายตามการงานแห่งมือของพวกเขา ขอทรงตอบแทนพวกเขาตามที่พวกเขาสมควรได้รับ

28:4 Give them according to their deeds, and according to the wickedness of their endeavours: give them after the work of their hands; render to them their desert.

28:5 เพราะเขาทั้งหลายไม่เอาใจใส่บรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรือพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์จะทรงทำลายพวกเขาเสียและไม่สร้างพวกเขาขึ้น

28:5 Because they regard not the works of the LORD, nor the operation of his hands, he shall destroy them, and not build them up.

สาธุการแด่พระเยโฮวาห์
28:6 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงสดับฟังเสียงแห่งการวิงวอนทั้งหลายของข้าพเจ้าแล้ว

God Is Blessed
28:6 Blessed be the LORD, because he hath heard the voice of my supplications.

28:7 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าได้วางใจในพระองค์ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้รับความช่วยเหลือ ฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงปีติยินดีอย่างยิ่ง และข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า

28:7 The LORD is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.

28:8 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังของเขาทั้งหลาย และพระองค์ทรงเป็นพละกำลังที่ช่วยให้รอดของผู้ถูกเจิมของพระองค์

28:8 The LORD is their strength, and he is the saving strength of his anointed.

การอธิษฐานเผื่อประชากร
28:9 ขอทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด และอวยพรมรดกของพระองค์ ขอทรงเลี้ยงดูพวกเขาด้วย และทรงยกพวกเขาขึ้นเป็นนิตย์

Prayer for the People
28:9 Save thy people, and bless thine inheritance: feed them also, and lift them up for ever.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope