กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 107 / Psalms 107

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

เล่มที่ห้าซึ่งเปรียบกับหนังสือพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า

107:1 โอ จงถวายคำขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

Book 5 - The Deuteronomy Book - Concerning God and His Word
An Exhortation to Praise God

107:1 O give thanks unto the LORD, for he is good: for his mercy endureth for ever.

107:2 ให้ผู้ที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิด ผู้ที่พระองค์ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากมือของศัตรู

107:2 Let the redeemed of the LORD say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;

107:3 และรวบรวมพวกเขาเข้ามาจากแผ่นดินทั้งหลาย จากทิศตะวันออก และจากทิศตะวันตก จากทิศเหนือและจากทิศใต้

107:3 And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.

การปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ ของพระเจ้า
107:4 พวกเขาได้พเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารในทางที่โดดเดี่ยว พวกเขาไม่ได้พบนครที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ได้

Observance of God's Ordinances
107:4 They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.

107:5 หิวโหยและกระหาย จิตใจของพวกเขาก็อ่อนระอาไปในตัวเขา

107:5 Hungry and thirsty, their soul fainted in them.

107:6 แล้วพวกเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ในความยากลำบากของพวกเขา และพระองค์ได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ใจของพวกเขา

107:6 Then they cried unto the LORD in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

107:7 และพระองค์ทรงนำพวกเขาไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อพวกเขาจะไปยังนครแห่งการอาศัยอยู่ได้

107:7 And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation.

107:8 โอ มนุษย์น่าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ และเพราะบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทั้งหลายของมนุษย์

107:8 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:9 เพราะพระองค์ทรงให้จิตใจที่โหยหาได้สมหวัง และทรงให้จิตใจที่หิวให้อิ่มด้วยของดี

107:9 For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

107:10 คนเช่นนี้ที่นั่งอยู่ในความมืดและในเงาแห่งความตาย ถูกขังอยู่ในความทุกข์ยากและติดตรวน

107:10 Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron;

107:11 เพราะว่าพวกเขาได้กบฏต่อบรรดาพระวจนะของพระเจ้า และได้ดูถูกคำปรึกษาขององค์ผู้สูงสุด

107:11 Because they rebelled against the words of God, and contemned the counsel of the most High:

107:12 เหตุฉะนั้น พระองค์จึงทรงกระทำจิตใจของเขาทั้งหลายให้ถ่อมลงด้วยงานหนัก พวกเขาล้มลงและไม่มีใครที่จะช่วย

107:12 Therefore he brought down their heart with labour; they fell down, and there was none to help.

107:13 แล้วพวกเขาได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ในความยากลำบากของพวกเขา และพระองค์ได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ใจของพวกเขา

107:13 Then they cried unto the LORD in their trouble, and he saved them out of their distresses.

107:14 พระองค์ทรงนำพวกเขาออกมาจากความมืดและเงาแห่งความตาย และทรงหักพันธนะทั้งหลายของพวกเขาเสีย

107:14 He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder.

107:15 โอ มนุษย์น่าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ และเพราะบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทั้งหลายของมนุษย์

107:15 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:16 เพราะพระองค์ทรงพังบรรดาประตูทองเหลืองและทรงตัดซี่ลูกกรงเหล็กทั้งหลายเสียแล้ว

107:16 For he hath broken the gates of brass, and cut the bars of iron in sunder.

107:17 บรรดาคนโง่เขลา เพราะเหตุการละเมิดของตน และเพราะเหตุบรรดาความชั่วช้าของพวกเขา ก็มีความทุกข์ยาก

107:17 Fools because of their transgression, and because of their iniquities, are afflicted.

107:18 จิตใจของพวกเขารังเกียจอาหารทุกชนิดและพวกเขาเข้าไปใกล้ประตูทั้งหลายแห่งความตาย

107:18 Their soul abhorreth all manner of meat; and they draw near unto the gates of death.

107:19 แล้วพวกเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ในความยากลำบากของพวกเขา และพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ใจของพวกเขา

107:19 Then they cry unto the LORD in their trouble, and he saveth them out of their distresses.

107:20 พระองค์ได้ทรงใช้พระวจนะของพระองค์และรักษาพวกเขาให้หาย และได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากสิ่งต่าง ๆ ที่จะทำลายพวกเขา

107:20 He sent his word, and healed them, and delivered them from their destructions.

107:21 โอ มนุษย์น่าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ และเพราะบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทั้งหลายของมนุษย์

107:21 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:22 และให้พวกเขาถวายบรรดาเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณ และประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ด้วยความชื่นบาน

107:22 And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare his works with rejoicing.

107:23 คนทั้งหลายที่ลงเรือไปในทะเล ที่ทำอาชีพอยู่ในน้ำกว้างใหญ่

107:23 They that go down to the sea in ships, that do business in great waters;

107:24 คนเหล่านี้เห็นบรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ และการมหัศจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ในที่ลึก

107:24 These see the works of the LORD, and his wonders in the deep.

107:25 เพราะพระองค์ทรงบัญชา และทรงให้เกิดลมพายุซึ่งให้คลื่นทะเลนั้นกำเริบ

107:25 For he commandeth, and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof.

107:26 คนเหล่านั้นถูกซัดขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์ พวกเขาลงไปสู่ที่ลึกอีก จิตใจของพวกเขาละลายไปเพราะเหตุความยากลำบาก

107:26 They mount up to the heaven, they go down again to the depths: their soul is melted because of trouble.

107:27 พวกเขาถลาไปมาและโซเซเหมือนอย่างคนเมาและมาถึงคราวจนปัญญา

107:27 They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits' end.

107:28 แล้วพวกเขาก็ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ในความยากลำบากของพวกเขา และพระองค์ทรงนำพวกเขาออกจากบรรดาความทุกข์ใจของพวกเขา

107:28 Then they cry unto the LORD in their trouble, and he bringeth them out of their distresses.

107:29 พระองค์ทรงกระทำให้พายุสงบลง เพื่อบรรดาคลื่นทะเลนั้นจะนิ่งเสีย

107:29 He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still.

107:30 แล้วพวกเขาก็ยินดีเพราะพวกเขามีความเงียบ แล้วพระองค์ทรงนำพวกเขามายังท่าที่พวกเขาปรารถนา

107:30 Then are they glad because they be quiet; so he bringeth them unto their desired haven.

107:31 โอ มนุษย์น่าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ และเพราะบรรดาพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรทั้งหลายของมนุษย์

107:31 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

107:32 ให้พวกเขายอพระเกียรติพระองค์ในชุมนุมชนแห่งประชาชนด้วย และสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมของผู้อาวุโสทั้งหลาย

107:32 Let them exalt him also in the congregation of the people, and praise him in the assembly of the elders.

107:33 พระองค์ทรงเปลี่ยนบรรดาแม่น้ำให้เป็นถิ่นทุรกันดาร และน้ำพุทั้งหลายให้เป็นดินแห้งผาก

107:33 He turneth rivers into a wilderness, and the watersprings into dry ground;

107:34 แผ่นดินที่มีผลดกให้เป็นที่แห้งแล้ง เพราะเหตุความชั่วของคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ที่นั่น

107:34 A fruitful land into barrenness, for the wickedness of them that dwell therein.

107:35 พระองค์ทรงเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้เป็นสระน้ำ และแผ่นดินแห้งผากให้เป็นน้ำพุทั้งหลาย

107:35 He turneth the wilderness into a standing water, and dry ground into watersprings.

107:36 และพระองค์ทรงกระทำให้คนหิวโหยอาศัยอยู่ที่นั่น เพื่อพวกเขาจะเตรียมนครไว้สำหรับการอาศัยอยู่

107:36 And there he maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city for habitation;

107:37 และหว่านบรรดาทุ่งนา และปลูกสวนองุ่นทั้งหลายซึ่งจะออกผลเพิ่มพูน

107:37 And sow the fields, and plant vineyards, which may yield fruits of increase.

107:38 พระองค์ทรงอวยพรพวกเขาด้วย จนพวกเขาทวีมากยิ่ง และมิได้ทรงให้บรรดาวัวของพวกเขาลดจำนวนลง

107:38 He blesseth them also, so that they are multiplied greatly; and suffereth not their cattle to decrease.

107:39 อีกครั้ง พวกเขาถูกลดจำนวนลงและถูกเหยียดให้ต่ำโดยการบีบบังคับ ความยากลำบากและความโศกเศร้า

107:39 Again, they are minished and brought low through oppression, affliction, and sorrow.

107:40 พระองค์ทรงเทความดูหมิ่นลงบนบรรดาประมุข และทรงกระทำให้พวกเขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีหนทางใด ๆ

107:40 He poureth contempt upon princes, and causeth them to wander in the wilderness, where there is no way.

107:41 ถึงอย่างนั้น พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากความทุกข์ยาก และกระทำให้เขามีครอบครัวมากเหมือนอย่างฝูงแพะแกะ

107:41 Yet setteth he the poor on high from affliction, and maketh him families like a flock.

107:42 คนชอบธรรมจะเห็นสิ่งนั้นและเปรมปรีดิ์ และความชั่วช้าทั้งปวงก็จะปิดปากของมัน

107:42 The righteous shall see it, and rejoice: and all iniquity shall stop her mouth.

107:43 ใครก็ตามที่ฉลาดและจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ พวกเขาเองจะเข้าใจถึงความเมตตาของพระเยโฮวาห์

107:43 Whoso is wise, and will observe these things, even they shall understand the lovingkindness of the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope