กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 139 / Psalms 139

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าและทูลขอความจริงใจ
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

139:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงค้นดูข้าพระองค์แล้ว และได้ทรงรู้จักข้าพระองค์

David Praises God and Prays for Sincerity
To the chief musician, A psalm of David

139:1 O LORD, thou hast searched me, and known me.

139:2 พระองค์ทรงรู้จักการนั่งลงของข้าพระองค์และการลุกขึ้นของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกล

139:2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.

139:3 พระองค์ทรงอยู่รอบวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์ และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์

139:3 Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.

139:4 เพราะไม่มีคำใด ๆ ในลิ้นของข้าพระองค์ แต่ ดูเถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว

139:4 For there is not a word in my tongue, but, lo, O LORD, thou knowest it altogether.

139:5 พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหลังและข้างหน้า และได้ทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์บนข้าพระองค์

139:5 Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me.

139:6 ความรู้อย่างนี้มหัศจรรย์เกินสำหรับข้าพระองค์ มันสูงนัก ข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงความรู้นั้น

139:6 Such knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot attain unto it.

139:7 ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นจากพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักตร์พระองค์

139:7 Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence?

139:8 ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นั่น ถ้าข้าพระองค์ทำที่นอนของข้าพระองค์ไว้ในนรก ดูเถิด พระองค์ทรงสถิตอยู่ที่นั่น

139:8 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there.

139:9 ถ้าข้าพระองค์ติดปีกแห่งแสงอรุณ และอาศัยอยู่ที่ส่วนไกลโพ้นทั้งหลายของทะเล

139:9 If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea;

139:10 แม้ถึงที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์จะนำข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้

139:10 Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.

139:11 ถ้าข้าพระองค์กล่าวว่า “แน่นอนความมืดจะปกคลุมข้าพระองค์ไว้ แม้กลางคืนก็จะเป็นความสว่างอยู่รอบข้าพระองค์”

139:11 If I say, Surely the darkness shall cover me; even the night shall be light about me.

139:12 ใช่แล้ว ความมืดก็มิได้ซ่อนอะไรไว้จากพระองค์ แต่กลางคืนก็แจ้งเหมือนอย่างกลางวัน ความมืดและความสว่างนั้น สำหรับพระองค์ทั้งสองก็เหมือนกัน

139:12 Yea, the darkness hideth not from thee; but the night shineth as the day: the darkness and the light are both alike to thee.

139:13 เพราะพระองค์ทรงสร้างส่วนภายในของข้าพระองค์ พระองค์ทรงคลุมข้าพระองค์ไว้ในครรภ์มารดาของข้าพระองค์

139:13 For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb.

139:14 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ เพราะข้าพระองค์ถูกสร้างมาอย่างน่าเกรงขามและน่าพิศวง บรรดาพระราชกิจของพระองค์นั้นมหัศจรรย์ และจิตใจของข้าพระองค์ทราบเรื่องนี้อย่างดี

139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.

139:15 โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ถูกปิดบังไว้จากพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ได้ถูกสร้างขึ้นในที่ลับลี้ และถูกประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างละเอียดในที่ลึกทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลก

139:15 My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth.

139:16 พระเนตรของพระองค์เห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ ถึงแม้ว่ายังไม่สมบูรณ์ และในหนังสือของพระองค์ อวัยวะทั้งหมดของข้าพระองค์ก็ถูกจารึกไว้ ซึ่งได้ถูกก่อร่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อครั้งยังไม่มีอวัยวะเหล่านั้นเลยสักชิ้น

139:16 Thine eyes did see my substance, yet being unperfect; and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them.

139:17 บรรดาพระดำริของพระองค์ประเสริฐแก่ข้าพระองค์จริง ๆ ด้วย โอ ข้าแต่พระเจ้า จำนวนรวมแห่งพระดำริเหล่านั้นก็ไพศาลนักหนา

139:17 How precious also are thy thoughts unto me, O God! how great is the sum of them!

139:18 ถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำริเหล่านั้นได้ พระดำริเหล่านั้นก็มากกว่าจำนวนเม็ดทราย เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น ข้าพระองค์ก็ยังอยู่กับพระองค์

139:18 If I should count them, they are more in number than the sand: when I awake, I am still with thee.

139:19 แน่นอนพระองค์จะทรงสังหารคนชั่วเสีย โอ ข้าแต่พระเจ้า ดังนั้น เจ้าทั้งหลาย คนกระหายเลือดเอ๋ย จงไปเสียให้พ้นจากข้าเถิด

139:19 Surely thou wilt slay the wicked, O God: depart from me therefore, ye bloody men.

139:20 เพราะพวกเขากล่าวต่อต้านพระองค์อย่างชั่ว และพวกศัตรูของพระองค์ใช้พระนามของพระองค์อย่างไร้สาระ

139:20 For they speak against thee wickedly, and thine enemies take thy name in vain.

139:21 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์มิได้เกลียดชังคนทั้งหลายที่เกลียดชังพระองค์หรือ และข้าพระองค์มิได้ทุกข์ใจเพราะคนเหล่านั้นที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์หรือ

139:21 Do not I hate them, O LORD, that hate thee? and am not I grieved with those that rise up against thee?

139:22 ข้าพระองค์เกลียดชังพวกเขาด้วยความเกลียดชังอย่างที่สุด ข้าพระองค์นับว่าพวกเขาเป็นบรรดาศัตรูของข้าพระองค์

139:22 I hate them with perfect hatred: I count them mine enemies.

139:23 ขอทรงค้นดูข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองดูข้าพระองค์ และทรงทราบความคิดทั้งหลายของข้าพระองค์

139:23 Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:

139:24 และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใด ๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์นั้น

139:24 And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope