กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 9 / Psalms 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยการพิพากษาของพระองค์
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองมุธลับเบน เพลงสดุดีของดาวิด

9:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะกล่าวถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์

Praise of God for Executing Judgment
To the chief Musician according to Muthlabben, A psalm of David

9:1 I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.

9:2 ข้าพระองค์จะยินดีและปลาบปลื้มใจในพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ โอ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด

9:2 I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.

9:3 เมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับ เขาทั้งหลายก็ล้มลงและพินาศไปต่อพระพักตร์พระองค์

9:3 When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.

9:4 เพราะพระองค์ทรงรักษาความยุติธรรมและความเที่ยงตรงของข้าพระองค์ไว้ พระองค์ประทับบนพระที่นั่งประทานการพิพากษาอันชอบธรรม

9:4 For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.

9:5 พระองค์ได้ทรงขนาบบรรดาประชาชาติ พระองค์ได้ทรงทำลายคนชั่วเสีย พระองค์ได้ทรงลบชื่อของพวกเขาออกเสียเป็นนิตย์

9:5 Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.

9:6 โอ เจ้า ศัตรูเอ๋ย ความพินาศทั้งหลายได้สำเร็จเป็นนิตย์ และพระองค์ทรงทำลายนครต่าง ๆ ที่ระลึกของพวกเขาก็พินาศพร้อมกับพวกเขา

9:6 O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.

9:7 แต่พระเยโฮวาห์จะทรงยืนยงอยู่เป็นนิตย์ พระองค์ได้ทรงเตรียมบัลลังก์ของพระองค์เพื่อการพิพากษา

9:7 But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.

9:8 และพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม

9:8 And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.

9:9 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นที่ลี้ภัยของคนที่ถูกกดขี่ด้วย ทรงเป็นที่ลี้ภัยในเวลาแห่งความยากลำบาก

9:9 The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.

9:10 และเขาทั้งหลายที่รู้จักพระนามของพระองค์จะให้ความไว้วางใจของตนอยู่ในพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งคนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์

9:10 And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.

9:11 จงร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่งประทับในศิโยน จงประกาศในท่ามกลางประชาชนถึงพระราชกิจทั้งหลายของพระองค์

9:11 Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.

9:12 เมื่อพระองค์ทรงไต่สวนเรื่องโลหิต พระองค์ทรงจำเขาทั้งหลายไว้ พระองค์ไม่ได้ทรงลืมคำร้องทุกข์ของผู้ถ่อมตัวลง

9:12 When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.

9:13 ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ยอมทนเพราะเหตุคนทั้งหลายที่เกลียดชังข้าพระองค์ พระองค์ผู้ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นจากประตูแห่งความตาย

9:13 Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:

9:14 เพื่อข้าพระองค์จะกล่าวถึงการสรรเสริญทั้งสิ้นของพระองค์ในประตูทั้งหลายแห่งธิดาของศิโยน ข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์ในการช่วยให้รอดของพระองค์

9:14 That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.

9:15 บรรดาประชาชาติจมลงในหลุมซึ่งพวกเขาได้ทำไว้ ในตาข่ายซึ่งพวกเขาได้ซ่อนดักไว้ เท้าของพวกเขาเองก็ติดอยู่

9:15 The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.

9:16 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่รู้จักโดยการพิพากษาซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ คนชั่วถูกดักในกิจการแห่งมือของเขาเอง ฮิกเกอัน เซลาห์

9:16 The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.

9:17 คนชั่วจะถูกหันเข้าไปในนรก และประชาชาติทั้งมวลที่ลืมพระเจ้า

9:17 The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.

9:18 เพราะคนขัดสนจะไม่ถูกลืมเสมอไป ความคาดหวังของคนยากจนจะไม่พินาศไปเป็นนิตย์

9:18 For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.

9:19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น อย่าให้มนุษย์มีชัยได้ แต่ให้บรรดาประชาชาติถูกพิพากษาในสายพระเนตรของพระองค์

9:19 Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.

9:20 ขอทรงทำให้เขาทั้งหลายเกรงกลัว โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อบรรดาประชาชาติจะทราบว่า เขาทั้งหลายเป็นเพียงแต่มนุษย์เท่านั้น เซลาห์

9:20 Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope