กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 67 / Psalms 67

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การอธิษฐานและการสรรเสริญพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย เพลงสดุดีหรือบทเพลง

67:1 ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย และอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย และทรงทำให้พระพักตร์พระองค์ส่องแสงมายังข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด เซลาห์

Prayer and Praise of God
To the chief musician on Neginoth, A psalm or song

67:1 God be merciful unto us, and bless us; and cause his face to shine upon us; Selah.

67:2 เพื่อพระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักบนแผ่นดินโลก การทรงรักษาที่ช่วยให้รอดของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น

67:2 That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations.

67:3 ขอให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติทั้งสิ้นสรรเสริญพระองค์

67:3 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.

67:4 โอ ขอให้ประเทศทั้งหลายยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เพราะพระองค์จะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายอย่างชอบธรรม และจะทรงครอบครองประชาชาติทั้งหลายบนแผ่นดินโลก เซลาห์

67:4 O let the nations be glad and sing for joy: for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah.

67:5 ขอให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชนชาติทั้งปวงสรรเสริญพระองค์

67:5 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.

67:6 แล้วแผ่นดินโลกจึงจะบังเกิดผลของมัน และพระเจ้าคือพระเจ้าของพวกเราจะทรงอวยพรพวกเรา

67:6 Then shall the earth yield her increase; and God, even our own God, shall bless us.

67:7 พระเจ้าจะทรงอวยพรพวกเรา และที่สุดปลายทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะเกรงกลัวพระองค์

67:7 God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope