กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 6 / Psalms 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดบ่น แต่ได้ชนะพวกศัตรูของท่าน
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายตามทำนองเชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด

6:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์ในพระพิโรธของพระองค์ ทั้งขออย่าทรงตีสอนข้าพระองค์ในพระพิโรธอันร้อนแรงของพระองค์

David Complains, Yet Triumphs over His Enemies
To the chief musician with stringed instruments upon Sheminith, A psalm of David

6:1 O LORD, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure.

6:2 ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าพระองค์เถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพระองค์อ่อนแรง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะกระดูกทั้งหลายของข้าพระองค์ทุกข์ยากลำบากนัก

6:2 Have mercy upon me, O LORD; for I am weak: O LORD, heal me; for my bones are vexed.

6:3 จิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็ทุกข์ยากลำบากอย่างยิ่งด้วย แต่พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ อีกนานสักเท่าใด

6:3 My soul is also sore vexed: but thou, O LORD, how long?

6:4 ขอทรงกลับมาเถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยชีวิตของข้าพระองค์ให้พ้น โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเพราะเห็นแก่บรรดาพระเมตตาของพระองค์

6:4 Return, O LORD, deliver my soul: oh save me for thy mercies' sake.

6:5 เพราะในความตาย ไม่มีการระลึกถึงพระองค์ ในแดนคนตายผู้ใดเล่าจะขอบพระคุณพระองค์

6:5 For in death there is no remembrance of thee: in the grave who shall give thee thanks?

6:6 ข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยด้วยการคร่ำครวญของข้าพระองค์ ตลอดทั้งคืนข้าพระองค์หลั่งน้ำตาท่วมที่นอนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทำให้ที่เอนกายลงของข้าพระองค์ชุ่มโชกด้วยน้ำตาของข้าพระองค์

6:6 I am weary with my groaning; all the night make I my bed to swim; I water my couch with my tears.

6:7 ตาของข้าพระองค์ทรุดโทรมไปเพราะเหตุความทุกข์ใจ มันชราลงเพราะเหตุศัตรูทั้งปวงของข้าพระองค์

6:7 Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine enemies.

6:8 จงไปเสียจากข้าพเจ้าเถิด เจ้าทั้งหลายผู้กระทำความชั่วช้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังเสียงแห่งการร้องไห้ของข้าพเจ้าแล้ว

6:8 Depart from me, all ye workers of iniquity; for the LORD hath heard the voice of my weeping.

6:9 พระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้าแล้ว พระเยโฮวาห์จะทรงรับคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

6:9 The LORD hath heard my supplication; the LORD will receive my prayer.

6:10 ขอให้ศัตรูทั้งสิ้นของข้าพเจ้าได้อายและลำบากยากนัก ขอให้เขาทั้งหลายหันกลับและได้รับความอับอายอย่างฉับพลันเถิด

6:10 Let all mine enemies be ashamed and sore vexed: let them return and be ashamed suddenly.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope