กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 99 / Psalms 99

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การนมัสการในศิโยน
99:1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง จงให้ชนชาติทั้งหลายตัวสั่น พระองค์ประทับระหว่างพวกเครูบ จงให้แผ่นดินโลกหวั่นไหว

Worship in Zion
99:1 The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.

99:2 พระเยโฮวาห์ทรงใหญ่ยิ่งอยู่ในศิโยน และพระองค์สูงเด่นอยู่เหนือประชาชาติทั้งปวง

99:2 The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.

99:3 จงให้พวกเขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าคร้ามกลัวของพระองค์ เพราะพระนามนั้นบริสุทธิ์

99:3 Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.

99:4 ฤทธานุภาพของกษัตริย์ก็รักความยุติธรรมด้วย พระองค์ทรงสถาปนาความเที่ยงธรรม พระองค์ทรงประกอบความยุติธรรมและความชอบธรรมในยาโคบ

99:4 The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.

99:5 ท่านทั้งหลายจงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย และจงนมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์ เพราะพระองค์บริสุทธิ์

99:5 Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.

99:6 โมเสสและอาโรนอยู่ท่ามกลางพวกปุโรหิตของพระองค์ และซามูเอลอยู่ท่ามกลางบรรดาคนที่ทูลออกพระนามของพระองค์ พวกเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงตอบพวกเขา

99:6 Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.

99:7 พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาในเสาเมฆ พวกเขาได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์และกฎที่พระองค์ได้ประทานแก่พวกเขา

99:7 He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.

99:8 พระองค์ทรงตอบพวกเขาแล้ว โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยกโทษพวกเขา ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงแก้แค้นสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายของพวกเขา

99:8 Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.

99:9 จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา และจงนมัสการที่ภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราบริสุทธิ์

99:9 Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope