กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 121 / Psalms 121

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยู่อย่างปลอดภัย
บทเพลงใช้แห่ขึ้น

121:1 ข้าพเจ้าจะแหงนตาของข้าพเจ้าขึ้นดูบรรดาภูเขา ซึ่งความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากที่นั่น

Safety of Those Who Trust in God
A song of degrees

121:1 I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

121:2 ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระเยโฮวาห์ ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

121:2 My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.

121:3 พระองค์จะไม่ยอมให้เท้าของท่านพลาดไป พระองค์ผู้ทรงปกป้องท่านจะไม่เคลิ้มไป

121:3 He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

121:4 ดูเถิด พระองค์ผู้ทรงปกป้องอิสราเอลจะไม่ทรงเคลิ้มไปหรือหลับสนิท

121:4 Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.

121:5 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ปกป้องของท่าน พระเยโฮวาห์ทรงเป็นร่มเงาของท่านบนมือขวาของท่าน

121:5 The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.

121:6 ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวัน หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน

121:6 The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

121:7 พระเยโฮวาห์จะทรงพิทักษ์รักษาท่านให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง พระองค์จะทรงสงวนชีวิตของท่านไว้

121:7 The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

121:8 พระเยโฮวาห์จะทรงพิทักษ์การเข้าออกของท่านตั้งแต่กาลบัดนี้และสืบไปเป็นนิตย์

121:8 The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope